Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

05.01.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Wikentiýden, Daşkentiň we Özbegistanyň Mitropolitiden, Orta Aziýada Mitropolitiň edara edýän okrugynyň baştutanyndan

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Çuňňur hormatlanýan jenap Prezident! Täze, 2017-nji ýylyň başlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglarymy kabul ediň.


05.01.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine A.Sergeýewden, GDA-nyň PAA-nyň Geňeşiniň baş sekretaryndan

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Sizi Täze, 2017-nji ýylyň başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.


05.01.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Şeýh Hasina, Bangladeş Halk Respublikasynyň Premýer-ministrinden

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz!


04.01.2017 | 2016-njy ýylyň dekabry: Türkmenistanyň halkara durmuşynyň esasy wakalaryna syn

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän “açyk gapylar” hem-de giň hyzmatdaşlyk syýasaty 2016-njy ýylyň soňky aýynda geçirilen halkara derejesindäki ähli çärelerde, hususan-da, ministrlikleriň we pudak edaralyrynyň ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda guran sergilerinde, okuw maslahatlarynda, syýasy geňeşmelerinde, işewür duşuşyklarynda we beýleki medeni çärelerinde öz beýanyny tapdy.


04.01.2017 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!


04.01.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy Serdar Begmuhammedowiç Jelilowyň Maksatnamasy

Meni ýokary döwlet wezipesine hödürlän raýatlaryň teklipçi toparlaryna ägirt uly hoşallygymy bildiýärin we olara işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärin.


04.01.2017 | Resmi habar 4-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Amanberdi Hojamuhammedowiç Tuýliýew Türkmenistanyň senagat ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.


03.01.2017 | Türkmen hokkeýçileri gyşky Aziada taýýarlanýarlar

Hokkeý boýunça milli ýygyndy toparymyz Minskide (Belarus) “Raubiçi” olimpiýa sport toplumynyň binýadynda geçirilen halkara okuw-türgenleşik ýygnanyşygyndan dolanyp geldi. Şeýle hem buz üstünde oýnamak boýunça biziň ussatlarymyz ýerli toparlar bilen ýoldaşlyk duşuşygynyň ikisini geçirip, olardan ynamly ýeňiş gazandylar.


03.01.2017 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz! Täze, 2017-nji ýylda Size bagt arzuw edýärin.


03.01.2017 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Konfederasiýanyň 150 ýyllyk şanly senesiniň öň ýanynda Size parahatçylyk we bagtyýarlyk baradaky iň gowy arzuwlarymyzy beýan edýäris. 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter