Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

24.07.2020 | Döwlet Baştutany «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly at döretmek hakynda Kanuna gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow <a href=http://www.turkmenistan.gov.tm/_tmt/?id=14622><b>«Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly at döretmek hakynda Kanuna </b></a>gol çekdi.


23.07.2020 | «Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň nobatdaky sany

Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


23.07.2020 | BSG-na synçy derejesi: Türkmenistanyň ählumumy ykdysady giňişlige goşulyşmagy

2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Bütindünýä söwda guramasynyň Ženewada (Şweýsariýa Konfederasiýasy” ýerleşýän ştab-kwartirasynda BSG-niň Baş geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň bu abraýly gurama synçynyň derejesini almaga bolan sargydyna garaldy.


23.07.2020 | Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy BAE-niň Prezidentlik işleri boýunça ministri bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer ministriniň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşigiň barşynda iki taraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


22.07.2020 | Türkmenistan — melhemler mekany

3-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara sagaldyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini talabalaýyk derejede guramagy, şeýle hem zähmet rugsatlaryny «Arçmanda» ýa-da «Ýyly suwda» we ýurdumyzyň beýleki şypahanalarynda dynç almak üçin ulanmagy maslahat berdi.


22.07.2020 | HHR-yň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentine hytaý-türkmen gatnaşyklaryna üns berýändigi üçin hoşallyk bildirdi

Hytaýyň günortasynda birnäçe welaýatlarda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary zerarly iberen gynanç hatyňyz üçin Size Hytaýyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan, şeýle hem öz adymdan tüýs ýürekden hoşallyk bildirmegi özüm üçin hormat saýýaryn, şol hatyňyzda hytaý-türkmen gatnaşyklaryna hem-de iki döwletiň halklarynyň arasyndaky öňden gelýän dostluga uly üns berilýär.


22.07.2020 | Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasyna synçy derejesini aldy

2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherindäki Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) ştab kwartirasynda Bütindünýä söwda guramasynyň Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy hakyndaky ýüzlenmä seredildi.


21.07.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pälwan atly alabaý bilen gezelenç etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda säher bilen Köpetdagyň etegine gezelenje çykdy. Bu pursatda, milli Liderimiziň ýanynda Pälwan atly edermen alabaý boldy.


20.07.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Sagdyn durmuş ýörelgesi — türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe we sport barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adam we onuň abadan durmuşy hakyndaky hemmetaraplaýyn aladasy esasy ugry bolup durýan durmuş ugurly döwlet syýasaty netijesinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi barha giň gerime eýe bolýar.


19.07.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter