Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

29.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň we Yslam ösüş bankynyň geňeşçisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Yslam ösüş bankynyň geňeşçisi Ahmad Mohamed Ali Al-Madaniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


29.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň we Kawkaz musulmanlarynyň Müdiriýetiniň başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Kawkaz musulmanlarynyň Müdiriýetiniň başlygy, GDA-nyň Dinara geňeşiniň başlygy Şeýh-ul-yslam Allahşükür Paşa-zadeniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


29.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Germaniýanyň lukmançylyk toparlarynyň wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Grosshadern uniwersitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


29.06.2020 | Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.


29.06.2020 | HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

Halkyň, ýurduň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki bu wezipe-de däldir, at hem däldir, munuň özi ynama, umumy gymmatlyklara we maksatlara bolan umumy garaýşa ygrarlylyga esaslanan milli jebisligiň ýüze çykmasydyr.


29.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri doglan güni bilen gutlaýarlar

Siziň doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.


28.06.2020 | Medeniýet, sungat we KHBS ulgamynyň tapawutlanan işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini we edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.


28.06.2020 | Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi

Şu gün dynç güni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi. Bu bolsa çagalaryň dynç alyş möwsüminiň ýatda galyjy wakalara beslenmegini şertlendirdi.


28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň medeniýet ministrine "Türkmenistanyň at gazanan artisti" diýen hormatly at dakdy

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň halklarynyň dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, iki döwletiň arasynda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda bitiren uly hyzmatlary üçin, şeýle hem aýdym-saz sungatyny ösdürmekde gazanan ajaýyp üstünliklerini we hünär ussatlygyny göz öňünde tutup, Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri Ozodbek Ahmadowiç Nazarbekowa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady dakmaly.


28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet we sungat, döredijilik işgärlerine hormatly atlary dakmak hakynda Permana gol çekdi

<b>Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerine Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda</b> 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter