Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

17.09.2017 | Türkmenistanyň we Täjigistanyň Liderleriniiň duşuşygynyň barşynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary anyklaşdyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşyk geçirdi.


17.09.2017 | Türkmenistanyň we Owganystanyň Liderleri özara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen duşuşdy.


17.09.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystanyň «Duslyk» ordeni bilen sylaglandy

Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň ýokary sylagyny – “Duslyk” ordenini gowşurmak dabarasy boldy. Sylagy türkmen Liderine Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow gowşurdy.


17.09.2017 | TDHÇB-yň söwdalarynda eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 14 million dollaryndan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.


17.09.2017 | Oýunlaryň ikinji gününde futzal, tennis we taýboks boýunça ýaryşlar geçirildi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ikinji gününde futzal boýunça oýunlar dowam etdi, uly tennis hem-de taýboksy boýunça ýaryşlar başlandy.


17.09.2017 | Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.


17.09.2017 | Jelilmuhammet Hojamyradow ýygyndymyz üçin ilkinji altyn medaly iň bagtly diýip hasap etdi

Sportuň Jiu-Jitsu görnuşinin «duo klassik» ugry boýunça Myrat Gimmiýew bilen bilelikde çykyş eden Jelilmuhammet Hojamyradow biziň toparymyz uçin getiren ilkinji altyn medalyny durmuşyndaky in bagtly we tolgundyryjy pursat diyip hasap etdi.


16.09.2017 | Türkmenistanyň we Pakistanyň Prezidentleri özara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ulgamynyň anyk ugurlaryny kesgitlediler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mamnun Huseýn bilen duşuşdy.


16.09.2017 | Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy – Aşgabadyň ilkinji hormatly raýaty

Şu gün “Oguzhan” köşkler toplumynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenko “Aşgabat şäheriniň hormatly raýatynyň” şahadatnamasyny gowşuryş dabarasy boldy.


16.09.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Moldowanyň ýokary döwlet sylagy bilen sylaglandy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Moldowanyň ýokary döwlet sylagy bolan “Respublika Ordeni” bilen sylaglamak dabarasy boldy. Bu sylagy moldowan halkynyň adyndan dostlukly ýurduň Prezidenti Igor Dodon gowşurdy. 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter