Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

26.08.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaryş awtoulagynda türgenleşik geçdi

Dynç gü­ni hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow öz en­di­gi­ne eýe­rip, wag­ty­ny sport bi­len meş­gul­lan­ma­ga ba­gyş­la­dy hem-de tä­ze ýa­ryş aw­tou­la­gyn­da tür­gen­le­şik ge­çip, onuň te­bi­gy çöl­lük şert­ler­de teh­ni­ki hä­si­ýet­na­ma­la­ry­ny sy­nag­dan ge­çir­di. Sy­nag ma­ha­lyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ga­ra­gum säh­ra­sy­nyň çyl­şy­rym­ly şert­le­rin­de uzak ara­ly­gy geç­di.


26.08.2018 | Medallar ugrunda

Häzirki wagtda dowam edýän tomusky Aziýa oýunlarynda jiu-jitsu boýunça ýaryşlar tamamlandy. Türkmen türgenleriniň tutanýerliligine garamazdan Kemal Meredowyň (56 kilograma çenli) “ne-waza” görnüşinde mynasyp bolan bürünç medalyndan başga, olary ýeňşe örän ýakynlaşsalar-da, ýeňşi elden giderdiler.


26.08.2018 | Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

“Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy kabul ediň. Beýik Biribardan hemmämize abadançylyk, bagt we rowaçlyk dileýärin” – diýlip, Ýemen Respublikasynyň Prezidenti Abd-Rabbu Mansur Hadiniň gutlagynda aýdylýar.


25.08.2018 | AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň jemleri boýunça maslahat

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­r ins­ti­tu­tyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de düýn «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň Kong­res­ler mer­ke­zin­de ge­çi­ri­len Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti­niň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nan mas­la­hat ge­çi­ril­di.


25.08.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çigmal biržasynda geleşikleriň 14-si bellige alyndy.


24.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry Azia­da­nyň ikin­ji bü­rünç me­da­ly­ny ga­zan­dy

Şu gün, XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň al­tyn­jy gü­nün­de türk­men to­pa­ry­nyň ga­za­nan­la­ry­nyň üs­ti ýe­ne-de bir bü­rünç me­dal bi­len art­dy. Mu­nuň özi Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da jiu-jit­su bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da “ne-wa­za” gör­nü­şin­de Türk­me­nis­ta­nyň il­kin­ji baý­ra­gy­dyr.


24.08.2018 | Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti

Şu gün “Awa­za” mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň Kong­res­ler mer­ke­zin­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti ge­çi­ril­di.


24.08.2018 | Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň Ge­ňe­şi­niň Bi­le­lik­dä­ki Be­ýan­na­ma­sy

2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirilip, oňa Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti, Türkmenistanyň Prezidenti, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti we Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan çagyrylan hökmünde Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti gatnaşdylar.


24.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti bi­len du­şu­şy­gy

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti­ne gat­naş­mak üçin ýur­du­my­za ge­len Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Na­zar­ba­ýew bi­len du­şuş­dy.


24.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Tä­ji­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti bi­len du­şu­şy­gy

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti­ne gat­naş­mak üçin ýur­du­my­za ge­len Tä­ji­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Emo­ma­li Rah­mon bi­len du­şuş­dy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter