Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

27.09.2018 | Ýük Ulag Merkezi kompaniýasy gabarasy bellenilen çäkden çykýan ýükleri daşamak ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär

Geostrategiýa taýdan amatly ýerleşýän we halkara hyzmatdaşlygynyň ulag diplomatiýasy ýaly ugruny işjeň ösdürýän Türkmenistan logistika hyzmatlarynyň dünýä segmentinde barha işjeň ähmiýete eýe bolýar.


27.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

Onuň Aly­hez­re­ti, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti je­nap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hor­mat­ly Gurbanguly Mä­lik­gu­ly­ýe­wiç! Türk­me­nis­ta­nyň mil­li baý­ra­my — Ga­raş­syz­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li tüýs ýü­rek­den çyk­ýan gut­lag­la­ry­my ka­bul ediň!


27.09.2018 | Halkyň asuda durmuşyny üpjün etmek ugrundaky goşant üçin sylaglar

Şu gün baş mil­li baý­ra­my­myz — Ga­raş­syz­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tab­şyr­ma­gy bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ry­nyň har­by gul­luk­çy­la­ry­na hem-de iş­gär­le­ri­ne ýo­ka­ry döw­let sy­lag­la­ry­ny gow­şur­mak da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di.


27.09.2018 | Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türkmenistanyň halkyna

Si­zi Türk­me­nis­ta­nyň mil­li baý­ra­my — tä­ze se­ne­na­ma­my­za la­ýyk­lyk­da «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip yg­lan edi­len 2018-nji ýy­lyň 27-nji sent­ýab­ryn­da il­kin­ji ge­zek giň­den bel­len­ýän Ga­raş­syz­lyk gü­ni bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn! Ga­raş­syz­lyk ber­ka­rar­ly­gy­my­zyň, ag­zy­bir­li­gi­mi­ziň we je­bis­li­gi­mi­ziň berk bin­ýa­dy­dyr.


26.09.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Rö­ne­sans Hol­ding” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­ny ka­bul et­di

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rö­ne­sans Hol­ding” türk kom­pa­ni­ýa­sy­nyň mü­di­ri­ýe­ti­niň baş­ly­gy Er­man Yly­ja­gy ka­bul et­di.


26.09.2018 | Ga­raş­syz­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li baý­ram­çy­lyk kon­ser

Şu gün paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp, sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy.


26.09.2018 | Mil­li ýö­rel­ge­ler — türk­men hal­ky­nyň ru­hy bin­ýa­dy

Şu gün paýtagtymyzyň “Parahat - 7” ýaşaýyş toplumynda “Hezreti Omar” metjidiniň açylyş dabarasy boldy, oňa Türkmenistanyň müftüsi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ymamlary, şeýle hem hormatly ýaşulular, türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygynyň öň ýanynda bolan bu waka öz köklerini gadymyýetden alyp gaýdýan milli ýörelgelerimiziň we däp-dessurlarymyzyň mynasyp dowam etdirilýändiginiň we artdyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.


26.09.2018 | Ber­di­mu­ha­met An­na­ýe­wiň eder­men­li­gi bi­len ýaş­la­ry­my­zyň wa­tan­çy­lyk ru­hy ýo­kar­lan­ýar

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Mer­ke­zi Ser­ker­de­ler öýün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ata­sy Ber­di­mu­ha­met An­na­ýe­wiň my­na­syp bo­lan “Eder­men­li­gi üçin” di­ýen me­da­ly­ny Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky ýö­ri­te­leş­di­ri­len 1-nji har­by mek­de­be gow­şur­mak da­ba­ra­sy bol­dy.


26.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna daşary ýurtlardan gutlag hatlary gelip gowuşýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna daşary ýurtlardan gutlag hatlary gelip gowuşýar


26.09.2018 | Pygy Baýramdurdyýew Türkmenistanyň “Galkynyş” ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň çeper-döredijilik bölüminiň baş režissýory Pygy Hojamuhammedowiç Baýramdurdyýew “Galkynyş” ordeni bilen sylaglandy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter