Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.11.2018 | Foruma gatnaşyjylara söz berýäris

Teh Ýat HONG, «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd» kompaniýasynyň baş direktory:


20.11.2018 | Türkmenistanda dünýäniň nebitgaz senagatynyň gazananlary görkezilýär

Paýtagtymyzda “Türkmennebit” döwlet konserni hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018” (OGT-2018) atly XXIII halkara sergi we maslahat öz işine başlady.


20.11.2018 | Ýurdumyzyň maliýe-ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlary

Üç dilde: türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


20.11.2018 | «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly XXIII halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylara

Ýur­du­my­zyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň ga­za­nan­la­ry­ny dün­ýä ýaý­mak mak­sa­dy bi­len Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­ýän «Türk­me­nis­ta­nyň ne­bi­ti we ga­zy — 2018» at­ly XXIII hal­ka­ra mas­la­ha­tyň we ser­gi­niň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn! Wa­ta­ny­my­zyň ne­bit­gaz pu­da­gy­ny ös­dür­mek we ony mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň kuw­wat­ly ul­ga­my­na öwür­mek ba­bat­da alyp bar­ýan iş­le­ri­ňiz­de ro­waç­lyk­la­ry ar­zuw ed­ýä­rin!


19.11.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň bir­nä­çe orun­ba­sar­la­ry­nyň, ýur­du­my­zyň kä­bir mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­nyň, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi­niň gat­naş­ma­gyn­da gö­ni ara­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky wi­deo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş mas­la­ha­tyn­da ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň pu­dak­la­ry­nyň öňün­de dur­ýan wa­jyp we­zi­pe­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy, şeý­le hem döw­let dur­mu­şy­nyň beý­le­ki mö­hüm me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.


19.11.2018 | Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda sanly ykdysadyýete bagyşlanan okuw maslahaty başlandy. Çäräni ýurdumyzyň Ylymlar Akademiýasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilelikde guradylar.


17.11.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 267-si hasaba alyndy.


16.11.2018 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi, mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


16.11.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Babajanow S.H. hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Babajanow S.H. hakynda


16.11.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.I.Enermyradow hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.I.Enermyradow hakynda 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter