Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

28.04.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýn Patyşalygynyň at ýaryşlary federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bahreýn Patyşalygynyň Daşky gurşaw boýunça Ýokary geňeşiniň başlygynyň orunbasary, Patyşalyk atçylyk we at ýaryşlary federasiýasynyň prezidenti Şeýh Faýsal Ben Raşid Ben Isa Al-Halifany kabul etdi.


28.04.2019 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 143-si hasaba alyndy.


28.04.2019 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyma

Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda behişdi bedewlerimiziň şanyna giňden we uly dabara bilen bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.


27.04.2019 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün Ahalteke atçylyk toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dürli öwüşginli dabaralar geçirildi.


27.04.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Halkara welosipedçiler birleşiginiň hem-de «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Dawid Lappartýeni hem-de «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.


27.04.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti «Sattel» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Sattel» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Kristof Reýzeni kabul etdi.


27.04.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti «John Deere» kompaniýasynyň bölüminiň prezidentini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «John Deere» amerikan kompaniýasynyň oba hojalyk we bag-seýilgäh enjamlary bölüminiň prezidenti Markwart fon Pentsi kabul etdi.


26.04.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisine gatnaşdy

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisi geçirildi.


26.04.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisinde eden çykyşy

Şu gün biz Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisini geçirýäris. Myhmansöýer, güneşli türkmen topragyna — şöhraty äleme dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň watanyna hoş geldiňiz!


26.04.2019 | Aşgabatda halkara sergi-ýarmarka we ylmy maslahat açyldy

Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna gabatlanylyp, halkara sergi-ýarmarka hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahat öz işine başlady. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter