Walentina Matwiýenko: V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň anyk guramaçylygyny we ägirtligini Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bilen deňeşdirip bolar | TDH
Syýasat habarlary

Walentina Matwiýenko: V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň anyk guramaçylygyny we ägirtligini Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bilen deňeşdirip bolar

опубликованно 15.10.2017 // 978 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

2017-nji ýylyň 16-18-nji sentýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Geňeşiniň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň barşynda Siz bilen duşuşmaga hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga mümkinçiligiň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerimi kabul ediň.

Güneşli Türkmenistanda mähirli kabul edilen günlerimiz biziň kalbymyzda hemişelik galar. Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň wekiliýetiniň agzalary V Aziýa oýunlaryny geçirmek hukugyna eýe bolan pursatyndan bäri Türkmenistanyň amala aşyran işleriniň gerimine göz ýetirdi. 2015-nji ýylyň dekabrynda Siziň myhmansöýer ýurduňyza amala aşyran saparymdan geçen wagtyň içinde ak mermerli şäheriň keşbi has-da üýtgäpdir hem-de binagärlik we özboluşlylyk taýdan bizi haýran galdyrdy.

V Aziýa oýunlary bizde ýatdan çykmajak täsir galdyrdy, onuň açylyş dabarasyna gatnaşmak bagty bize hem miýesser etdi.

V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň guramaçylyk derejesini Olimpiýa Oýunlarynyň açylyş dabarasy bilen deňeşdirmek bolar. Soňky ýedi ýylyň içinde Siz ajaýyp sport düzümini döretdiňiz, onuň binýadynda bolsa geljekde hem dünýä ähmiýetli ýaryşlar geçiriler. Netijede milli sport ulgamy Siziň tassyklan “2011-2020-nji ýyllarda Türkmenistanda sporty we bedenterbiýäni goldamak hem-de ösdürmek boýunça Milli maksatnama” laýyklykda öz ösüşine eýe bolar. Siziň bu işlere gös-göni gatnaşmagyňyz we şahsy hyzmatlaryňyz bizde uly guwanç duýgularyny döredýär.

Şunuň ýaly üstünlikleriň Sizi dünýä sportunyň taryhyna ýazjakdygyna, Türkmenistanyň bolsa Aziýa sport hereketiniň umumy ykrar edilen merkezleriniň birine öwrüljekdigine ynanýaryn.

Siziň bize goýan uly hormatyňyz-Aşgabat şäheriniň Hormatly raýaty diýen adyň dakylmagy üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Size berk jan saglyk, türkmen halkynyň bähbidine alyp barýan döwlet işleriňizde täze üstünlikleri arzuw edýärin.

Size çuňňur hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň.

Walentina Matwiýenko,
Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federal Geňeşiniň başlygy

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter