Dynç alyş günleri berilmezden, bellenilýän baýramçylyk we hatyra günleriniň sanawy tassyklanyldy | TDH
Jemgyýet

Dynç alyş günleri berilmezden, bellenilýän baýramçylyk we hatyra günleriniň sanawy tassyklanyldy

опубликованно 10.10.2017 // 2520 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanda dynç alyş günleri berilmezden, bellenilýän baýramçylyk we hatyra günleriniň sanawy tassyklanyldy (eger olar iş günlerine gabat gelse):

1) Watan goragçylarynyň güni – 27-nji ýanwar;

2) Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni – 18-nji fewral;

3) Ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň güni – 7-nji mart;

4) Himiýa senagatynyň işgärleriniň güni – 31-nji mart;

5) Bütindünýä saglyk güni – 7-nji aprel;

6) Türkmenistanyň Migrasiýa edaralarynyň işgärleriniň güni – 17-nji aprel;

7) Türkmen bedewiniň baýramy – aprel aýynyň soňky ýekşenbesi;

8) 1941–1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni – 9-njy maý;

9) Aşgabat şäheriniň güni – 25-nji maý;

10) Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň güni – 29-njy maý;

11) Türkmen halysynyň baýramy – maý aýynyň soňky ýekşenbesi;

12) Çagalary goramagyň halkara güni – 1-nji iýun;

13) Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni – 5-nji iýun;

14) Dokma senagatynyň işgärleriniň güni – iýun aýynyň birinji ýekşenbesi;

15) Ylymlar güni – 12-nji iýun;

16) Türkmenistanyň Adalat edaralarynyň işgärleriniň güni – 18-nji iýun;

17) Türkmenistanyň Prokuratura edaralarynyň işgärleriniň güni – 26-njy iýun;

18) Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni – 27-nji iýun;

19) Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni – 5-nji iýul;

20) Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni – 21-nji iýul;

21) Serhetçiler güni – 11-nji awgust;

22) Bilimler we talyp ýaşlar güni – 1-nji sentýabr;

23) Energetika senagatynyň işgärleriniň güni – sentýabr aýynyň ikinji şenbesi;

24) Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleriniň güni – 30-njy sentýabr;

25) Ýaşulularyň halkara güni – 1-nji oktýabr;

26) Türkmenistanyň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni – 9-njy oktýabr;

27) Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni – 4-nji noýabr;

28) Hasyl toýy – noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesi;

29) Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni – 14-nji dekabr;

30) Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti S.A.Nyýazowy (Beýik Saparmyrat Türkmenbaşyny) ýatlama güni – 21-nji dekabr.

2. Şu Permanyň 1-nji bölüminde görkezilen baýramçylyk gününiň biriniň senesi beýleki bir baýramçylyk gününiň senesi bilen gabat gelen halatynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen baýramçylygyň biriniň bellenilmegi başga güne geçirilip bilner.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter