Türkmenistanyň Prezidenti we Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy özara gatnaşyklaryň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti we Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy özara gatnaşyklaryň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

опубликованно 16.09.2017 // 1032 - просмотров
 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Russiýanyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenkony kabul etdi.

Myhman döwlet Baştutanymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedewiň gutlaglaryny hem-de bu iri möçberli sport ýaryşynyň üstünlikli geçirilmegi baradaky iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip hem-de Russiýa Federasiýasynyň ýokary ýolbaşçylygyna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Russiýa bilen gatnaşyklaryň aýratyn häsiýetini belledi. Bu ýurt hemişe Türkmenistanyň strategiki hyzmatdaşlarynyň biri bolupdy we şeýle bolmagynda hem galýar.

Duşuşygyň dowamynda türkmen Lideri hem-de myhman ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini, şol sanda syýasy, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar we soňky ýyllarda ýetilen döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini, giň ugurlar boýunça ony mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin uly kuwwatyň bardygyny kanagatlanma bilen bellediler.

Iki döwletiň Baştutanlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň, wekiliýetleriň özara saparlarynyň, parlamentara gatnaşyklarynyň giňeldilmeginiň iki dostlukly ýurduň we doganlyk halklaryň netijeli köpugurly hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönüden-göni ýardam berýändigi aýratyn bellenildi.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji syýasatynyň, sebitde we tutuş dünýäde howpsuzlygyň hem-de durmuş-ykdysady ösüşiň pugtalandyrylmagyna hemmetaraplaýyn ýardam bermäge gönükdirilen birnäçe möhüm halkara başlangyçlarynyň Milletler Bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolandygyny nygtady.
Russiýa Türkmenistany Merkezi Aziýada durnuklylygyň üpjün edilmeginde ägirt uly orun eýeleýän ygtybarly hyzmatdaşy hasaplaýar diýip, W. Matwiýenko aýtdy.

Şeýle hem Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň Türkmenistanyň abraýyny artdyrjakdygyna hem-de milli sport hereketini ösdürmek üçin şertleri döretjekdigine ynam bildirdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter