Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin döwlet standartyna üýtgetmeler girizildi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin döwlet standartyna üýtgetmeler girizildi

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin döwlet standartyna üýtgetmeler girizildi.

Resminamadan görnüşi ýaly, «Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin döwlet standartyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 20-nji iýunynda çykaran 14304-nji karary bilen tassyklanylan «Türkmenistanyň Döwlet baýdagy» hakyndaky Türkmenistanyň TDS 562-2015 döwlet standartynda

3.2.2 kiçi bölümine şu mazmunly täze bendi goşmaly:

«Uly ölçeglerdäki baýdaklarda (ini 5000 mm we şondan ýokary bolanda) Aýyň we ýyldyzyň şekillerini baýdaga dikme (aplikasiýa) usulynda ýerleşdirmäge ýol berilýär.»;

3.2.3 kiçi bölüminde:

birinji bendinde «Baýdagyň esasy böleginiň gyralary 3-10 mm» diýen sözleri we sanlary «Baýdagyň gyralary 3-15 mm» diýen sözler we sanlar bilen çalşyrmaly;

şu mazmunly täze bentleri goşmaly:

«Baýdagyň ini 5000 mm we şondan ýokary bolanda gyralary 15-40 mm aralygynda eplenip tikilmeli.

Iki gat usulynda tikilýän baýdaklarda gyralarynyň eplenip tikilmezligine ýol berilýär.»;

şol döwlet standartyna A goşundynyň birinji bendinden soň, şu mazmunly täze bendi goşmaly:

«Uly ölçeglerdäki baýdaklarda (ini 5000 mm we şondan ýokary bolanda) ak reňkli gyra zolaklarynyň ininiň berkligi üpjün edilen ýagdaýynda dar tikilmegine ýol berilýär.».

«Uly ölçeglerdäki baýdaklarda (ini 5000 mm we şondan ýokary bolanda) ak reňkli gyra zolaklarynyň ininiň berkligi üpjün edilen ýagdaýynda dar tikilmegine ýol berilýär.».

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter