Türkmenistanyň Prezidenti “Areti” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti “Areti” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

опубликованно 16.08.2017 // 1107 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 günüň galmagy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen “Areti” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň öňdebaryjy daşary ýurtlar, şol sanda Russiýanyň kompaniýalary bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygyň berkidilmegine ygrarlydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz we gurluşyk pudaklarynda, şeýle hem dürli ugurlarda üstünlikli durmuşa geçirilýän möhüm türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň has-de ilerlemegine “Areti” kompaniýasynyň goşandy bellenildi. Ýurdumyz bu ugurlaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär.

Myhman daşary ýurt işewürleri üçin amatly şertleriň üpjün edilen türkmen bazarynyň uly geljeginiň bardygyny belläp, alyp barýan işleri barada döwlet Baştutanymyza hasabat berdi. Şeýle hem ol bar bolan tejribäniň esasynda we ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeleriň çäklerinde bu ugurdaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Işewüriň belleýşi ýaly, tutuş dünýäde Türkmenistanyň döwrebap ösüşine we ýurtda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň gerimine, şol sanda türkmen sportunyň ösüşine uly gyzyklanma bilen syn edilýär. Aşgabatda bina edilen Olimpiýa şäherjiginiň ajaýyp desgalarynyň dünýä derejesine eýe bolmagy guwançly ýagdaýdyr.

Amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň gerimine haýran galýandygyny belläp, myhman “Aşgabat 2017” taslamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi Türkmenistanyň halkara abraýynyň belende galmagyny şertlendirjekdigine ynam bildirdi. Giň möçberli wakalar halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini, dostluk we işewür gatnaşyklaryň berkidilmegini, sebitde we dünýäde ynanyşmak, birek-birege düşünişmek ýagdaýyň emele gelmegini şertlendirer.

Duşuşygyň ahyrynda “Areti” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow özüne ynanylan taslamalary ýerine ýetirmekde buýrujylaryň islegleriniň hemişe nazarda tutuljakdygyna, öz üstüne alan borçnamalaryny gyşarnyksyz ýerine ýetirjekdigine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ynandyrdy hem-de özara peýdaly esasda ýola goýulýan netijeli gatnaşyklaryň üstünlikli dowam etmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigini nygtady.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter