Aziýanyň çempionlarynyň hatarlary dolýar | TDH
Sport

Aziýanyň çempionlarynyň hatarlary dolýar

опубликованно 14.08.2017 // 1700 - просмотров
 

Ýurdumyzyň ýygyndy topary Eýranda geçirilen kuraş boýunça ýaşlaryň Aziýa çempionatynda çykyş edip, dokuz medala eýe boldy. Aziýa çempionatyna 11 ýurtdan iň gowy türgenleriň 110-sy ýygnandy. Muňa garamazdan, türkmen türgenleri ýokary ussatlyk derejesini görkezip, bir altyn, bir kümüş hem-de ýedi bürünç medala mynasyp boldular. Sportuň başa-baş söweş sungatlary görnüşi boýunça güýçli hasaplanýan Koreýa Respublikasy, Taýwan, Hindistan, Wýetnam, Eýran, Yrak, Liwan we beýleki ýurtlaryň toparlarynyň arasynda umumytoparlaýyn hasapda üçünji ornuň eýelenmegi hem ýokary görkezijidir.

Ildeşimiz Şamuhammet Gurbanowyň hormatyna Türkmenistanyň Döwlet senasynyň belentden ýaňlanmagy onuň uly sport ýeňşini dabaralandyrdy. Şamuhammet 60 kilogram agram derejesinde çykyş edip Watanymyza altyn medal hem-de Aziýanyň çempiony diýen belent at bilen dolanyp geldi.

Şol agram derejede çykyş eden Atabeg Begmyradow kümüş medal bilen ikinji orna mynasyp boldy.

Merdan Hamraýewe (73 kg), Eziz Amanowa (81 kg), Myrat Garaýewe (81 kg), Ulugbek Gurbanowa (90 kg), Sylap Rozyweliýewe (90 kg), Arzuw Hallyýewe (100 kg) we Mehmetkerim Nazarowa (100 kg-dan ýokary) dabaraly ýagdaýda bürünç medallar gowşuryldy.

Milli ýygyndy toparymyzyň kuraş boýunça ýakyn geljekki ätiýaçlygy bolan ýaşlar toparynyň gazanan netijeleri “Aşgabat 2017” oýunlarynyň maksatnamasyna girýän sportuň bu görnüşiniň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyna şaýatlyk edýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter