Türkmenistanda Bosniýa we Gersegowinanyň ilçisi işe başlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanda Bosniýa we Gersegowinanyň ilçisi işe başlady

опубликованно 10.07.2017 // 947 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Bosniýa we Gersegowinanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Kemal Muftiçden ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan daşary ýurtly myhmany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Bosniýa we Gersegowinanyň doly ygtyýarly wekili öz ýurdunyň ýolbaşçylarynyň milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny we türkmen halkyna parahatçylyk we rowaçlyk baradaky iberen arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşygyň barşynda ilçi Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Milli Liderimiziň amala aşyrýan ugry bilen baglylykda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň gerimine, döwlet syýasatynyň durmuş ugurlylygyna aýratyn üns berildi.

Ilçi Mejlisiň düzümi hem-de köptaraplaýyn işi, ýurdumyzda geçirilýän demokratik özgertmeleri babatda onuň eýeleýän orny bilen tanyşdyryldy.

Jenap Kemal Muftiç, öz nobatynda, Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň we dünýä ählumumy howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara başlangyçlarynyň bütin dünýäde bolşy ýaly, Bosniýa we Gersegowinada hem uly hormata eýe bolýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, doly ygtyýarly wekil öz ýurdunyň türkmen döwleti bilen söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň giň ugry boýunça, şol sanda syýahatçylyk hem-de sport ulgamynda netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Atçylyk ulgamynda tejribe alyşmak ýaly ugurda hem hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşyldy.

Şu ýylyň sentýabrynda türkmen paýtagtynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi bilen bagly meselelere aýratyn üns berildi.

***

Şol gün hem Bosniýa we Gersegowinanyň Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Daşary işler ministrliginde kabul edildi, bu ýerde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter