Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek barada tabşyryk berdi | TDH
Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek barada tabşyryk berdi

опубликованно 07.07.2017 // 1109 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet agzalaryna, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna welaýat häkimlerine geljek ýyl üçin Döwlet býujetini düzmäge girişmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz 2017-nji ýylyň birinji ýarym ýylynyň jemlerine bagyşlanan giňeldilen hökümet mejlisinde degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiziň aýtmagyna görä, 2018-nji ýyl üçin baş maliýe resminamasy halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyny üpjün etmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujetinde her bir etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlara ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin serişdeleriň hökmany tertipde göz öňünde tutulmalydygyny belledi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter