Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: halkara gepleşikleri – ykdysady ösüşiň möhüm bölegi | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: halkara gepleşikleri – ykdysady ösüşiň möhüm bölegi

опубликованно 20.06.2017 // 1117 - просмотров
 

Türkmen paýtagtynda «Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy - 2017» atly köpugurly sergi açylýar. Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi.

Döwlet baştutanymyz köpugurly serginiň açylmagy bilen gutlap, onuň Türkmenistanyň Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny, işewür hyzmatdaşlygyny ösdürmekde uly ähmiýete eye boljakdygyna berk ynanýaryn diýip belledi.

Türkmenistan häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirýän, iň täze, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen, ýokary tehnologiýaly kärhanalary döredýän we ykdysady taýdan dumukly ösýän döwlet hökmünde dünýäde tanalýar.

«Türkmenistanda öndürilen» belgi bilen çykarylýan ýokary hilli, bäsleşige ukyply önümlere daşary ýurtly sarp edijileriň islegleriniň barha ýokarlanmagy ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynyň ýylsaýyn artmagyna getirýär. Daşary söwda gatnaşyklaryny has-da giňeltmek, Türkmenistanda öndürilýän, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli önümleri dünýä bazarlaryna çykarmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek ugrunda ýurdumyzda uly möçberli maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Daşary söwda ulgamynyň netijeliligi ulag üpjünçilik ulgamlarynyň işjeň we netijeli hereket etmegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Turkmenistan Ýewropa we Aziýa ýollarynyň çatrygynda geografiki taýdan örän amatly ýerleşýär. Bu şertlerden netijeli peýdalanmak üçin, ulag ulgamynyň her bir ugry boýunça geçirilýän düýpli özgertmeler netijesinde, ýurdumyzda häzirki zaman ulag we kommunikasiýa ulgamlary döredildi – diýlip, gutlagda bellenilýär.

Türkmenistanyň öňe sürýän halkara başlangyçlary häzirki zaman ýagdaýlaryny we döwrüň talaplaryny nazara almak bilen, dünýä ýurtlarynyň arasynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we giňeldilmegine gönükdirilendir. Dünýä döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmak baradaky başlangyçlar türkmen döwletiniň öz ykdysady kuwwatyny artdyrmak babatdaky bitewi tagallalarynyň aýrylmaz bölegidir.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň netijesinde, täze pudaklar, köp sanly ýokary tehnologiýaly kärhanalar döredilýär. Türkmenistandaky giň gerimli gurluşyklar, dünýäniň iň kämil tehnikalary bilen enjamlaşdyrylan kärhanalarda öndürilýän ýokary hilli önümler, durmuşyň dürli ugurlarynda edilýän ýokary derejeli hyzmatlar we beýleki üstünlikler bizi örän buýsandyrýar.

Şu gün öz işine başlan serginiň esasy maksady hem, daşary ýurtlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmakdan, ata Watanymyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmakdan, hyzmatdaşlygyň netijeli gurallaryny işläp taýýarlamakdan ybaratdyr – diýlip, Türkmenistanyň Prezidentiniň gutlagynda nygtalýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter