Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar | TDH
Jemgyýet

Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar

опубликованно 13.05.2017 // 1119 - просмотров
 

Aktokaý obasynda ýurdumyzyň döredijilik wekiliýetiniň düzüminde Eýran Yslam Respublikasyna gelen türkmen zyýaratçylary beýik şahyrlarymyz we akyldarlarymyz bolan Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar.

Her ýyl umumymilli baýramçylygyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňýanynda biziň watandaşlarymyz asylly däbe görä, mukaddes ýerlere zyýarat edip, eziz Watanymyzyň görnükli ogullaryna, halkyň azat we bagtyýar döwlet hakynda arzuwlaryny beýan edenleriň hormatyna baş egýärler.

Düýn zyýaratçylar beýik şahyrlaryň ata Watanynda-Magtymguly etrabynyň Gerkez obasynda şanly sene mynasybetli geçirilen dabaraly çärelere gatnaşdylar. Bu ýerde Pyragynyň ýadygärligine gül desseleri goýuldy hem-de häzirki nesliň zehinli şahyrlaryna-beýik söz ussadynyň hormatyna geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.

Şygyr ussady Magtymgulynyň ganatly setirlerinde beýan eden umyt-arzuwlary, eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygy ugrunda mukaddes göreş, ene topraga bolan söýgi onuň goşgularynň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolsa, beýik şahyryň belent ynsanperwer maksatlaryna esaslanan döredijilik mirasy tutuş dünýäde millionlarça adamlaryň kalbyny joşduryp, täze güýç bolup ýaňlanýar.

Şonuň üçin watandaşlarymyzyň türkmeniň beýik ogullarynyň ruhunyň eýran topragynda aram tapan ýerine baryp, däp-dessurlara laýyklykda doga okamagy şahyrlarymyzyň watan hakynda, asuda we gülläp ösýän ýurt hakynda arzuwlarynyň wysaly bolup, bu barada olar öz goşgularynda joşgunly beýan etdiler.

Şu gün zyýaratçylar paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin Watanymyza gaýdyp geldiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter