Täze neşirde kärhanalary we guramalaryň arhiw resminamalarynyň saklanyş möhleti kesgitlenilýär | TDH
Jemgyýet

Täze neşirde kärhanalary we guramalaryň arhiw resminamalarynyň saklanyş möhleti kesgitlenilýär

опубликованно 11.05.2017 // 1332 - просмотров
 

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw tarapyndan Türkmenistanyň kärhanalarynyň, edaralarynyň, guramalarynyň iş dolandyryşynda emele gelýän resminamalaryň birkysmy sanawy we olaryň saklanylmaly möhletleri çap edildi.

Bu neşir olary saklamak möhletlerini tassyklamak arkaly resminamlaryň gymmatlygyny kesgitlemek boýunça esasy maglumat gollanmasy bolup durýar. Şeýle hem sanaw çylşyrymly seljeriş işlerini, syýasy, hojalyk, ylmy, medeni ähmiýeti bolan resminamalary saýlamak işini ýeňilleşdirýär. Munuň özi olary döwlet arhiwlerine hemişelik saklamak üçin bermekde has ähmiýetlidir.

Sanawyň üsti ýetirilen neşirine degişli üýtgetmeler we goşmaçalar, şol sanda resminamalaryň häzirki döwürde we geljekde ulanmak ähmiýetiniň barşynda hasabat, hasap, maliýe, işgärler we beýleki resminamalaryň saklanyş möhletlerini artdyrmak bilen baglanyşykly düzedişler girizildi. Bu iş degişli pudaklaryň sanawynyň iş- önümçilik ýagdaýyna, olaryň mysaly görnüşlerine, Baş arhiw müdirliginiň Merkezi bilermenler toparynyň çözgütlerine birnäçe görnüşli resminamalary saklamagyň möhletlerini tassyklamak ýa-da üýtgetmek ýagdaýyna geçirilen seljermeleriň netijesinde geçirildi.

Bu ýygyndy derejesine, pudak ulgamynyň we eýeçiligiň görnüşleriniň möçberlerine garamazdan öz hünär işini resmileşdirýän guramalar üçin niýetlenendir. Şeýlelikde, bu neşiriň çap edilmegi pudaklaýyn arhiwlerde resminamalaryň degişli derejede saklanylmagyna, şeýle hem Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasynyň düzüminiň hiline oňyn täsir eder hem-de türkmen halkynyň gymmatly resmi mirasynyň asyrlaryň dowamynda saklanmagyny üpjün eder.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter