Palestinanyň kompaniýalary Türkmenistanda maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýärler | TDH
Ykdysadyýet

Palestinanyň kompaniýalary Türkmenistanda maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýärler

 

Aşgabatda geçirilen türkmen-palestina işewürler maslahatynda hyzmatdaşlygyň häzirki mümkinçilikleri we geljekki ösüş ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Işewür duşuşyga Palestina döwletiniň daşary işler ministriniň orunbasary Mazen Şamiýanyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekiliýetiň agzalary gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň we Palestinanyň toparlarynyň wekilleriniň çykyşlarynda milli ykdysadyýetleriň häzirki ýagdaýy hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, iki ýurduň we halkyň bähbitlerine laýyk gelýän mümkinçilikleriň açylýandygy bellenildi. Palestinanyň kompaniýalary geljegi uly we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ýokary halkara abraýyna eýe bolan Türkmenistan bilen doly möçberli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna uly gyzyklanma bildirýärler.

Maslahatda bank ulgamynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň berkidilmegine aýratyn ähmiýet berildi. Onuň netijeli işi bolsa islendik işewürçiligi ösdürmek üçin kuwwatly itergi bolup durýar. Türkmen tarapynyň wekilleriniň belleýişleri ýaly milli ykdysadyýetimizi özgertmekde ýurdumyz häzirki döwürde dünýäde durnukly ýagdaýy bolan döwletleriň hataryna girýär.

Saglygy goraýyş we derman senagaty türkmen-palestina gatnaşyklarynyň möhüm ugry hökmünde görkezildi. Tanyşdyrylyş dabarasynda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde keselleriň öňüni alyş çärelerinden we sagdyn durmuş ýörelgelerinden başlap, täzeçil tehnologiýalary çekmek hem-de giň halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek meseleleri barada giňişleýin gürrüň edildi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň ähli künjeklerinde täze döwrebap hassahanalar we ylmy-kliniki merkezler gurulýar. Lukmançylyk we şypahana-dynç alyş ugurly dürli edaralar enjamlaşdyrylyşy hem-de hödürlenilýän hyzmatlary boýunça dünýä görkezijilerine laýyk gelýän derejede döwrebaplaşdyrylýar.

Maslahata gatnaşyjylaryň umumy pikirine görä, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegi maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini şertlendirer. Ýurdumyzyň önüm öndürijileri öz gezeginde Palestina Döwletine ýurdumyzda öndürilen we bäsdeşlige ukyply harytlary eksport etmäge taýýardyklaryny mälim etdiler.

Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we hususy pudagyň wekilleri bilen Palestina Döwletiniň düzümleriniň hem-de kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň dowamynda bilelikdäki taslamalaryň meseleleri we hyzmatdaşlygyň möhum ugurlary jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter