Ekologiýa meselesi türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi | TDH
Syýasat habarlary

Ekologiýa meselesi türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi

опубликованно 18.04.2017 // 873 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada Prezident Nursultan Nazarbaýew bilen geçiren gepleşiklerinde ekologiýa meselesini ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mmöhüm ugry hökmünde görkezdi.

Milli Liderimiz döwletleriň ikisiniň hem Aralýaka ekologiýa we durmuş-ykdysady ýagdaýy gowulandyrmakda hyzmatdaşlygyň üpjün edilmegine gönükdirilen möhüm sebitleýin düzüm bolup durýan Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň işini mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we kämilleşdirmäge çalyşýandyklaryny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gaznada başlyklyk etmeginiň degişli Konsepsiýasyny işläp taýýarlandygyny, onda agza döwletleriň bilelikdäki işiniň möhüm meýilnamalarynyň beýan edilendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gaznanyň işiniň netijeli we anyk häsiýete eýe bolmagynda Gazagystan bilen ýygjam hyzmatdaşlygyň alnyp baryljakdygyna ynam bildirdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter