Awazada başa-baş söweş sungatynyň toplumy sambo, jiu-jitsu we göreş boýunça ussatlaryň tutluşyklary bilen açyldy | TDH
Sport

Awazada başa-baş söweş sungatynyň toplumy sambo, jiu-jitsu we göreş boýunça ussatlaryň tutluşyklary bilen açyldy

опубликованно 07.04.2017 // 1119 - просмотров
 

Awazada bina edilen iri köpugurly sport desgasynyň çäklerinde açylan söweş sungatlarynyň toplumynda birbada üç meýdançada ýaryşlary, şol sanda boks, taekwondo, dzýu-do, erkin we grek-rim göreşleri hem-de başa-baş söweşleriň beýleki görnüşleri boýunça ýaryşlary, şeýle hem agyr atletika boýunça bäsleşikleri geçirmek bolýar.

Onuň esasy düzümini 2 müň 272 orunlyk münberli uly meýdança emele getirýär. Boksçylar üçin meýdançaly we göreş düşekçeli türgenleşik zallarynyň ikisi göz öňünde tutuldy. Germaniýanyň dünýä belli “Foeldeak” kompanýiasynyň enjamlary ornaşdyryldy.

Mundan başga-da, bu ýerde fitnes zallarynyň ikisi bar. Olarda Ýewropanyň “Gym 80”, “Tecnogym”, “Leica” hem-de ABŞ-nyň “Life Fitness” ýaly dünýä belli kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyryldy. Köpugurly trenažýor toplumlary peýdalanyjylaryň ähli toparlary – ussat türgenler we höwesjeňler, dürli ýaşdaky adamlar üçin netijeli türgenleşikleri üpjün edýär.

Meýdançada sambo, jiu-jitsu we göreş ussatlarynyň tutlyşyklary ýaýbaňlandyryldy. Döwlet Baştutanymyz olaryň çykyşyna gyzyklanma bilen syn etdi. Mälim bolşy ýaly, türkmen türgenleri başa-baş söweş sungatlarynyň şu we beýleki görnüşlerinde öňdäki orunlaryň birini eýeleýärler. Olaryň dünýä çempionatlarynda hem-de dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri hem muňa şaýatlyk edýär.

Türkmen milli göreşi asyrlaryň dowamynda halkymyzyň baýramçylyk dabaralarynyň bezegi bolup geldi. Şeýle ýaryşlar ähli döwürlerde uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Olara diňe bir golaýdaky şäherlerden we şäherçelerden däl, eýsem, alysdaky obalardan hem güýçli pälwanlar gatnaşypdyr. Häzirki döwürde göreş halkara derejesine çykdy. Ol Aziýanyň guşakly göreş boýunça federasiýasynyň düzümine, şeýle hem 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi. Şol ýaryşlarda biz türgenlerimizden ýokary netijelere garaşýarys.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter