Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

опубликованно 28.03.2017 // 1014 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Marko Mançinini kabul etdi.

Ilçi döwlet Baştutanymyza we ähli türkmen halkyna şu ýyllaryň içinde bildirilen mähirlilik we myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, parahatçylyk, döredijilik we rowaçlyk syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklary berkitmegiň hem-de uzakmöhletleýin giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Italiýanyň hem-de tutuş Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň bähbitlerine laýyk gelýändigini aýtdy.

Jenap Marko Mançininiň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyzda işlemek onuň üçin uly hormat boldy. Bu döwrüň içinde men açyk, hoşniýetli türkmen halkyna söýgi we hormat duýgularyna beslendim. Bu barada mähirli ýatlamalar meniň kalbymda hemişelik galar diýip, ilçi belledi. Türkmenistanda diplomatik işimiň tamamlanandygyna garamazdan, men geljekde hem diňe Italiýada däl-de, eýsem, tutuş Ýewropanyň beýleki döwletlerinde hem siziň ýurduňyz baradaky bilimleri artdyrmak üçin ähli gujur-gaýratymy we tejribämi sarp etmegi göz öňünde tutýaryn.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ynanyşmak we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerinde guralýan türkmen-italýan döwletara aragatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, ilçä ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny berkitmek işine goşan şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy ugry amala aşyrýan Türkmenistan geljekde hem Italiýa bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge, şol sanda soňky ýyllarda Ýewropa Bileleşigi bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň çäklerinde, şeýle hem beýleki halkara guramalaryň we düzümleriň ugry boýunça ýola goýlan hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn üns berer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de italýan ilçisi ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda Türkmenistanyň we Italiýanyň özara gatnaşyklarynyň ýagdaýy hem-de geljegi hakynda pikir alyşdylar. Ýangyç-energetika pudagy, söwda-ykdysady ulgamy, ulag-aragatnaşyk toplumy, oba hojalygy we beýleki ugurlar döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň esasy ugurlary hökmünde görkezildi. Şeýle hem ynsanperwer ulgamda, hususan-da, ylym, medeniýet we bilim, saglygy goraýyş, şeýle hem syýahatçylyk ulgamlarynda döwletara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň möhümdigi bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Marko Mançini däbe öwrülen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň taraplaryň erk-islegine daýanyp, geljekde hem umumy bähbitleriň hatyrasyna ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter