Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden

опубликованно 20.03.2017 // 1239 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Nowruz baýramy mynasybetli Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň adyndan we hut öz adymdan Türkmenistanyň Hökümetine we türkmen halkyna gutlaglarymy beýan etmek hormatyna eýedirin.

Soňky ýyllarda ikitaraplaýyn aragatnaşyklaryň durnukly ösüş ýagdaýy saklanýar, dürli ugurlarda özara gatnaşyklar yzygiderli giňeldilýär, bu bolsa ýurtlarymyza we halklarymyza bähbit getirýär. Men Siziň bilen bilelikde döwletlerimiziň arasyndaky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň strategiki hyzmatdaşlygynyň täze derejä çykarylmagyny öňe ilerletmäge taýýardyryn.

Size berk jan saglyk we işleriňizde üstünlikleri, dostlukly türkmen halkyna bolsa bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw edýärin.

Li Kesýan,
Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter