Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi | TDH
Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi

опубликованно 18.03.2017 // 1191 - просмотров
 

Ýurdumyzyň telekeçileriniň gazananlarynyň we geljekki mümkinçilikleriniň çäklerinde şu gün TSTB-niň Işewürler merkezinde maslahat geçirildi. Esasy döwlet maksatnamalary, iri döwlet buýurmalaryny we maýa goýum taslamalaryny ýerine ýetirmek babatda hususy ulgamyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary, hyzmatdaşlygyň täze ugurlary hem-de ýurdumyzyň hususy işewürleriniň harytlarynyň daşary ýurtlara iberilmegi üçin artýan mümkinçilikler, ýurdumyzyň dürli sebitlerinde zenanlaryň telekeçilik bilen meşgullanmaklaryny ösdürmegiň meseleleri we beýlekiler ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan bolan maslahata gatnaşyjy telekeçileriň üns merkezinde boldy.

Edilen çykyşlarda hem-de aýdylan habarlarda meseleleriň giň toplumyna, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görlüşiniň çäklerinde TSTB-niň işlerine degişli meselelere deglip geçildi.

TSTB-niň agzalary Söwda senagat edarasynyň sergi merkezinde öz üstünliklerini görkezdiler. Ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 140-dan gowragy gözden geçirilişde öz mümkinçiliklerini we tekliplerini görkezdiler. Olaryň köpüsi sergä ilkinji gezek gatnaşdy.

Serginiň uly bölegi ýurdumyzyň işewürligini ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan ýokary hilli ýerli çig maldan önüm çykarmak üçin önümçilikde has öňdebaryjy tehnologik täzelikleri ornaşdyrmagyň we giňden peýdalanmagyň esasynda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutup bilýän senagat hem-de oba hojalyk kärhanalarynyň döredilişine bagyşlanyldy. Geçen ýyl TSTB boýunça 727,1 million manat möçberde senagat önümleri öndürildi. Bu ugruň ösdürilmeginiň netijesinde 9 müňden gowrak iş orunlary döredildi.

Hususy kärhanalaryň diwarlyklary TSTB-niň agzalarynyň olara daşary ýurt bazarlaryna çykmaga mümkinçilik berýän dünýä ölçegleriniň derejesinde ýokary hilli gurluşyk işlerini alyp barmakdaky ajaýyp netijelerini görkezdi. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda Türkmenistan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza bolan kompaniýalaryň gatnaşmagynda daşary ýurtlarda maýa goýum-gurluşyk taslamalarynyň birnäçesini amala aşyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Moldowa Respublikasynyň Gagauziýa awtanom çäkli düzüminde telekeçiler tarapyndan 160 orunlyk täze çagalar bagy bina edildi. Türkmen işewürleriniň güýji bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda umumy bilim berýän mekdebiň gurluşygy dowam edýär.

Sergi meýdançasynda ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýän hususy kärhanalaryň we kompaniýalaryň mümkinçilikleri görkezildi. Bu pudaga ýurdumyzyň telekeçileriniň barha köp çekilýändigi nazara alnyp, TSTB-de şu ýylyň fewralynda logistika we ulag bölümi açyldy. Bu bölümiň wezipesine eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ýöne ykdysadyýetiň döwlet we döwlete degişli däl ulgamlarynyň logistika bähbitlerini göz öňünde tutup, ulaglaryň ähli görnüşleriniň işini utgaşdyrmaklyk girýär.

Söwda we hyzmatlar ulgamynda telekeçileriň gazananlary giňden görkezildi. Geçen ýyl TSTB boýunça söwda-haryt dolanyşygynyň möçberi 10,7 milliard manada barabar bolup, 3,1 göterim ösüş gazanyldy. Hyzmatlar ulgamynda 7,1 göterim ösüş gazanylmak bilen, 910,8 million manat möçberde işler ýerine ýetirildi. Söwda merkezleriniň bäşisi we söwda-senagat merkezleriniň ikisi, birnäçe dükanlar, hyzmatlar ulgamynyň kärhanalarynyň bäşisi ulanmaga tabşyryldy.

Sergä gelenlere hususy syýahatçylyk operatorlarynyň mümkinçilikleri barada maglumatlar berildi. Telekeçiler Hazaryň tutuş kenarynda Türkmenbaşy şäherinden Esengula çenli myhmanhanalary hem-de dynç alyş merkezlerini gurmagy maksat edinýärler. Bu ugurdaky işler hem eýýäm başlanyldy.

Sergide şeýle hem milli parlamentde öz wekilleri bolan hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda barha işjeň orny eýeleýän Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň işleri barada, şeýle hem TSTB-niň düzümleýin bölümleri dogrusynda maglumatlar berildi. Ýurdumyzyň telekeçileriniň üstünlikleriniň gözden geçirilişine gelenler “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň işi bilen tanyşdylar. Bu bankyň işi Türkmenistanda hususy işewürligi höweslendirmäge gönükdirilendir.

TSTB-niň “Rysgal” diýen ilkinji hususy gazeti media-önümleri görkezdi. Diňleýjilerine hünär taýýarlygynyň 52 ugruny hödürleýän Telekeçilik mekdebi bilim beriş taslamalaryny beýan etdi. TSTB-niň söwda gatnaşyklary ösdürmek babatdaky işlerini “Bäsdeş” söwda öýi görkezdi. “Birleşme gurluşyk” kärhanasy Birleşmäniň agzalarynyň alyp barýan işleriniň gurluşyk ugruny üstünlikli utgaşdyrýar.

Bu ýerde ýurdumyzyň işewür jemgyýetçiliginiň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümine girýän söwda kärhanalarynyň goldaw bermeginde döredilen Ştrih-kodlar boýunça milli gurama barada maglumat berildi. Bu gurama “GS1” halkara guramasynyň agzasy bolup durýar hem-de ýurdumyzyň harytlarynyň dünýä bazarlaryndaky bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak hem-de döwrebap derejede içerki söwdany kämilleşdirmek boýunça işleri amala aşyrýar. Häzirki wagta çenli ýurdumyzda çykarylýan harytlyk önümleriniň 40 müňden gowragynyň atlaryna degişli nyşanlar berildi.

Telekeçilik Türkmenistanyň dünýäniň söwda-ykdysady giňişligine üstünlikli goşulyşmagynda barha möhüm orny tutýar. TSTB-niň agzalary halkara bäsleşiklerine işjeň gatnaşýarlar. Daşary ýurtlarda öz söwda wekilhanalaryny we merkezlerini açýarlar. 2016-njy ýylda TSTB-niň söwda wekilhanasy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde açyldy, bu guramanyň wekilhanasy HHR-yň paýtagtynda hem işleýär.

Ýurdumyzyň telekeçileriniň önümleriniň köp bölegi Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky söwda merkezlerinde ýerlenilýär. Geçen ýyl şeýle merkez Hytaý Halk Respublikasynyň Sinhaý welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Sinin şäherinde açyldy. TSTB-niň “Rysgal” söwda öýi Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkekde hem işläp başlady.

Häzirki wagtda ýangyç-energetika toplumyny nazara almanyňda, jemi içerki önümiň düzüminde ykdysadyýetiň döwlete degişli däl ulgamynyň paýy 68 göterime deňdir. Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete degişli däl ulgamynyň kärhanalarynyň umumy sany 25 müňe ýetdi. Diňe geçen ýyl Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan 150 müňden gowrak iş orunlary döredildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter