Ýurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärler | TDH
Jemgyýet

Ýurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärler

опубликованно 16.03.2017 // 922 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygy mynasybetli Birleşmäniň agzalarynyň guraýan sergisine hem-de maslahatyna gatnaşyjylara gutlag iberdi.

Döwlet Baştutanymyzyň gutlagynda şeýle diýilýär:

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, bir maksada gulluk edýän watandaşlarymyzyň tutanýerli zähmeti bilen Garaşsyz, baky Bitarap Turkmenistan dünýäniň in durnukly ösýän döwletleriniň birine öwrüldi. Bu ösüşlerde, ýetilen belent sepgitlerde ykdysadyýetimiziň hususy pudagynda amala aşyrylýan özgertmeleriň, telekeçileriň mynasyp paýy bardyr.

Türkmenistanda telekeçilik ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, öňdebaryjy bazar usullaryny giňden ornaşdyrmak arkaly hususy pudagyň milli ykdysadyýetimizde tutýan paýyny artdyrmak döwletimiziň alyp barýan durmuş-ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Eziz adamlar!
Mähriban watandaşlar!

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi döredileli bäri, dokuz ýylyň içinde ýurdumyzda bazar gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegine, öňdebaryjy tejribäni, ýokary tehnologiýany we innowasiýany önümçilige ornaşdyrmak arkaly içerki we daşary ýurt bazarlarynda bäsleşige ukyply önümleri öndürmäge ýardam bermekde uly işleri alyp barýar.

Döwletimizde hususy işewürlik üçin döredilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanýan Birleşmäniň agzalarynyň içerki bazary önümler bilen bolelin üpjün etmekde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde we eksport kuwwatlygyny artdyrmakda uly işleri amala aşyrmaga ukyplydygyna bu sergini synlanyňda hem göz ýetirmek bolýar.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmekde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, ýerli önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak bu ugurda kabul edilen döwlet maksatnamasynyň möhüm ugurlary bolmak bilen, aýratyn ähmiýete eýedir. Soňky ýyllarda türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri ýurdumyzyň sarp edijileriniň isleglerini kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, dünýä bazarlarynda öz mynasyp ornuny tapyp, hususy pudagyň daşary ýurtlara önüm ibermek mümkinçiliklerini has-da artdyrýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň daşary ýurtlarda söwda öýlerini, wekilhanalary döretmegi, halkara derejesinde geçirilýän çärelere işjeň gatnaşmagy bolsa, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli işewür gatnaşyklary ýola goýmaga uly ýardam berýär.

Eziz watandaşlar!

Berkarar Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde, ykdysadyýetiň hususy bölegini giňeltmekde, telekeçilige ýakyndan ýardam bermekde döwlet tarapyndan amala aşyrylýan işler geljekde hem dowam etdiriler.

Bu günki dabaraly açylýan serginiň we maslahatyň hususy pudagy batly depginler bilen ösdürmekde, gazanylan üstünlikleri dünýä ýaýmakda, toplanan tejribeleri durmuşa ornaşdyrmakda uly ähmiýetiniň boljakdygyna ynanýaryn.

Siziň ähliňizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygy mynasybetli guralýan serginiň hem-de maslahatyň açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter