Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistan bilen ulag gatnaşyklaryny giňeltmegiň geostrategiki ähmiýetini belledi | TDH
Syýasat habarlary

Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistan bilen ulag gatnaşyklaryny giňeltmegiň geostrategiki ähmiýetini belledi

опубликованно 07.03.2017 // 1030 - просмотров
 

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýol we awtomobil köprüleriniň açylyşy mynasybetli Lebap welaýatynda geçirilen dabarada çykyp edip, täze köprüleriň iş ýüzünde dostluk köprüleri, hoşniýetli goňşuçylygyň däpleriniň dowamatlylygynyň nyşanlary hem-de biziň nesillerimiz üçin mynasyp mysal bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.

Belent mertebeli myhman öz ildeşleriniň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şeýle mümkinçiligiň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Häzirki wagtda bolsa özara gatnaşyklaryň täze taryhynyň döredilýändigi aýdyldy. Inženerçilik häsiýetleri we geostrategiki ähmiýeti boýunça täsin bolan Türkmenabat-Farap köprüleriniň ulanmaga berilmegi diňe bir iki doganlyk halkyň däl, eýsem, tutuş Merkezi Aziýanyň durmuşynda möhüm ähmiýetli waka bolar diýip, Prezident Şawkat Mirziýoýew nygtady we Türkmenistanyň Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de doganlyk türkmen halkyny bu ajaýyp üstünlik bilen tüýs ýürekden gutlady.

Ulag düzümini ösdürmek boýunça Türkmenistanda geçirilýän işleriň toplumlaýyn häsiýeti bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Özbegistanyň dünýädäki döwletleriň ilkinjileriniň hatarynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň derejsinde öňe süren, Merkezi Aziýanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen halkara başlangyjyny goldandygy aýdyldy.

“Biz Türkmenbaşy şäherinde deňiz portunyň hem-de halkara ähmiýetli Aşgabat-Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň gurluşygynyň tamamlanmagyna uly umyt bilen garaşýarys. Bu taslamalaryň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň we tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini hil taýdan täze derejä çykarar” diýip, Prezident Şawkat Mirzioýew aýtdy.

Özbegistanyň Baştutany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitde ulag düzümini ösdürmegiň Merkezi Aziýada abadançylyga, parahatçylyga we asudalyga barýan ýoldugy baradaky pikiri bilen ylalaşdy. Türkmen we özbek halklarynyň has-da ýakynlaşmagyna ýardam edýän täze köprüleriň açylmagy hem muny tassyklaýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter