Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Amyderýanyň üstünden gurlan täze demir ýol köprüsinden geçdiler | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Amyderýanyň üstünden gurlan täze demir ýol köprüsinden geçdiler

опубликованно 07.03.2017 // 1263 - просмотров
 

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Amyderýanyň üstünden gurlan täze demir ýol köprüsinden geçen ilkinji ýolagçylar boldular. Körüniň iki goňşy döwletiň Baştutanlarynyň gatnaşmagyndaky açylyş dabarasyndan soň, otly Türkmenabat-Farap täze ýol bilen Amyderýanyň sag kenaryna tarap ugrady.

Ýol ugrunda iki döwletiň Liderleri giň derimli gözýetimde baý milli däpler görkezilip gurnalan türkmen obasy ýaýbaňlandyrylan etnografik çykyşlary synladylar.

Uzynlygy 1750 metr bolan täze demir ýol köprüsi Lebap welaýaty, Türkmenistan üçin we umuman onuň goňşy ýurtlary üçin hem geosyýasy, ykdysady we durmuş taýdan uly ähmiýete eýedir. Has köp ýük göteriji otlulara niýetlenilip, ýokary derejeli seýsmiki durnukly we ulanylyşda örän berk bolan gurnamalar peýdalanyldy. Inženerçilik gurluşy döredilende, bu ýerleriniň howa, toprak, inžener-geologiýa, gidrologiýa we tektoniki şertleri, howa ýagdaýy göz öňünde tutuldy.

Amyderýanyň sag kenarynda döwlet Baştutanlary derýanyň üstünden geçýän ýene-de bir ýoluň – Türkmenabat-Farap awtomobil köprüsiniň açylyşyna gatnaşarlar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter