Prezident Fransua Olland türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýardygyny beýan etdi | TDH
Syýasat habarlary

Prezident Fransua Olland türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýardygyny beýan etdi

 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

2017-nji ýylyň 6-njy marty Fransiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyny şöhlelendirýän sene bolup durýar.

1994-nji ýylyň 28-nji aprelinde Fransua Mitteran özüniň Aşgabada sapary mahalynda Türkmenistanyň dawaly meseleleri parahatçylykly ýol bilen çözmekde we çökgünlikleri gowşatmakda mynasyp orny eýeleýändigini belledi. Şeýle hem ol Fransiýanyň Türkmenistan bilen ähli ulgamlar boýunça hyzmat etmäge taýýardygyny ynandyrdy.

Çärýek asyr geçenden soň, ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň yzygiderli ösýändigini uly şatlyk bilen belleýärin. Hut Siziň işjeň goldawyňyz netijesinde fransuz-türkmen hyzmatdaşlygynyň ençeme taslamalary amala aşyryldy. Sizi Fransiýanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyzy pugtalandyrmagy dowam etmäge taýýardygyna ynandyrýaryn.

Hormatly jenap Prezident, Size çuňňur hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Iň gowy arzuwlar bilen,

Fransua Olland,
Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter