Resmi habarlar 4-nji Mart | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 4-nji Mart

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdanguly Magtymgulyýewiç Päliwanow Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary Merdanguly Magtymgulyýewiç Päliwanow Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysynyň orunbasary hem-de Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysynyň orunbasary wezipelerine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Mülkiýew Döwletmyrat Amanmyradowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary, Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysynyň orunbasary, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysynyň orunbasary wezipelerinden boşadyldy.

***

Oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak, oba hojalygyna innowasiýalary, döwrebap tilsimatlary we öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ygtyýarly banklaryna daýhan birleşiklerine, daýhan hojalyklaryna, oba hojalyk paýdarlar jemgyýetlerine, oba hojalyk ylmy-barlag institutlaryna, mülkdarlara, kärendeçilere, oba hojalyk önümlerini öndüriji hususy telekeçilere we döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplara-dahyllylara:

oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin ýyllyk 1 göterim bilen, olaryň ulanyş möhletinden ugur alyp, 10 ýyla çenli möhlete her ýylda deň paýlarda gaýtarmak şertinde;

maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek, şeýle hem esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin ýyllyk 5 göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete ýeňillikli karzlary bermäge ygtyýar berildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter