Görnükli daşary ýurtly syýasatçylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi bilen gutlaýarlar | TDH
Syýasat habarlary

Görnükli daşary ýurtly syýasatçylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi bilen gutlaýarlar

опубликованно 19.02.2017 // 984 - просмотров
 

Sizi Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji fewralda geçirilen saýlawlarynda Prezident wezipesine gaýtadan saýlanmagyňyz bilen gutlaýaryn, bu saýlawlara Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratiýa we adam hukuklary boýunça edarasynyň bilermenleri gözegçiligi amala aşyrdylar. Mümkinçilikden peýdalanyp, Size ÝHHG-niň we Türkmenistanyň arasynda giň hyzmatdaşlygyň ýola goýulýandygy üçin hoşallygymy beýan edýärin, Siziň ýurduňyz köp ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada möhüm hyzmatdaşlaryň biri bolup durýar. Siziň baştutanlygyňyzda Türkmenistanyň mundan beýläk hem demokratik dolandyryşy, howpsuzlygy hem-de ykdysady abadançylygy pugtalandyrmak boýunça özgertmeleri geçirmegi dowam etjekdigine ynanýaryn. Sizi ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan ýurduňyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň hemişe doly goldanyljakdygyna ynandyrmaga rugsat ediň diýlip, ÝHHG-niň Baş sekretary Lamberto Zanýeriň gutlagynda aýdylýar.

Türkmen halkynyň 12-nji fewralda geçirilen saýlawlara işjeň gatnaşmagy hem-de Siziň Alyhezretiňiziň üçünji gezek ýokary döwlet wezipesine saýlanmagyňyz halkyňyz tarapyndan syýasatda we durmuş- ykdysady ösüşde amala aşyrýan maksatnamalaryňyzyň goldanylýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.Siziň tagallalaryňyz netijesinde Owganystan Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň barha berkeýändigini bellemäge şatdyryn, bu hyzmatdaşlyk ähli ugurlar boýunça ösdürilýär, muňa Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisi, Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýoly, Türkmenistandan Owganystanyň çäginden geçýän Pakistana çenli elektrik geçirijilerini çekmek ýaly iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşy hem şaýatlyk edýär diýip, Owganystan Yslam Respublikasynyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň baştutany Doktor Abdulla Abdulla iberen hatynda belleýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter