Hormatly Prezidentimiz wezipä girişmegiň dabarasynda durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny belledi | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz wezipä girişmegiň dabarasynda durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny belledi

опубликованно 17.02.2017 // 1018 - просмотров
 

Wezipä girişen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet Köşgünde geçirilen dabarada çykyş edip, ýurdumyzy ösdürmegiň strategiki ugrunyň hatarynda durmuş syýasatynyň ileri tutulmagyny belledi.

Geljekki ýedi ýylyň dowamynda biz “Bilimli nesil – kuwwatly Watan”, “Medeniýet halkyň kalbydyr”, “Il saglygy-- ýurt baýlygy” şygarlary astynda işläris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, ylmy we bilimi ösdürmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak ösüşiň möhüm şerti bolup durýar. Bu maksatlar bilen Türkmenistanda çagalar baglarynyň, orta mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriň gurluşygy dowam etdiriler. Täze ýokary okuw mekdepleri açylar, bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyna hem-de ýaşlaryň daşary ýurt dillerini çuňňur özleşdirmegine aýratyn üns berler.

Medeniýetiň we sungatyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berler. Baý milli ruhy we medeni mirasa daýanmak bilen, biz halkymyzyň gurýan halk, döredýän halk hökmünde düný-de şan-şöhrata eýe bolmagyny gazanarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

“Saglyk” döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde raýatlarymyza häzirki döwrüň belent talaplaryna laýyklykda lukmançylyk hyzmaty üpjün ediler. Enäniň we çaganyň saglygyny goramak, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýän lukmaçylyk edaralaryny gurmak, sagaldyş-şypahana ulgamyny giňeltmek, şeýle hem Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarynda döredilen "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny düný-de meşhur dynç alyş we sagaldyş merkezine öwürmek möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Ýurdumyzda ajaýyp daglar, giň sähralyklar, täsin derýalar we köller bar. Köpetdagyň, Köýtendagyň we Sumbaryň täsin jülgelerinde, Bathyzyň goralýan çäklerinde, Amyderýanyň, Murgabyň we Garagum derýasynyň kenarlarynda köp sanly merkezleri bina ederis, olarda dynç almak hem-de syýahatçylyk üçin ähli şertleri dörederis diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter