Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlaryň gutarnykly jemleri jemlenildi: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhamedow saýlandy | TDH
Jemgyýet

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlaryň gutarnykly jemleri jemlenildi: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhamedow saýlandy

опубликованно 14.02.2017 // 1103 - просмотров
 

Paýtagtymyzda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň gutarnykly jemleri jemlenildi.

Ozal habar berlişi ýaly, üç aýdan gowrak mundan öň badalga berlen hem-de geçen dynç güni-12-nji fewralda üstünlikli tamamlanan bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre açyklyk we aýdyňlyk ýagdaýynda, giň bäsdeşlik esasynda geçip, türkmen jemgyýetinde demokratik özgertmeleriň ýaýbaňlanandygyny, ilatyň aň-düşünjesiniň artandygyny aýdyň görkezdi.

Mejlisiň başynda häzirki döwrüň ýylýazgysyna aýdyň sahypalaryň biri hökmünde giren wakanyň şanly bolandygy bellenildi. Türkmen halky mizemes agzybirligini we jebisligini, ata-babalarymyzyň mukaddes wesýetlerine wepalylygyny nobatdaky gezek görkezip, döwlet ösüşiniň, ene topragymyzda halk häkimiýetliligi ýörelgelerini berkarar etmegiň ýolunda möhüm ädim ätdi.

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanynyň saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde, milli saýlaw kanunçylygynda hem-de halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda geçirildi. Ses bermäge saýlawçylaryň 97, 28 göterimi ýa-da 3 million 163 müň 692 adam gatnaşdy. Bu görkeziji ýurdumyzyň ilatynyň raýat işjeňligine, onuň ýurdumyzda demokratik özgertmelere gatnaşmaga ymtylýandygyna şaýatlyk edýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we onuň bilen bagly wakalar halkara bileleşiginde hem-de dünýäniň habar beriş serişdelerinde uly gyzyklanma döretdi. Şol günler ýurdumyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan Synçylar topary, BMG-niň we beýleki halkara guramalarynyň wekilleri, daşary ýurtly žurnalistler bolup saýlaw möwsüminiň barşy bilen ýerinde tanyşmaga, saýlawlaryň açyklygyna we aýanlygyna göz ýetirmäge mümkinçilik aldylar.

MST-nyň başlygy mejlisiň gün tertibiniň esasy meselesine—saýlawlaryň gutarnykly jemlerini jemlemek meselesine geçmek bilen, Merkezi saýlaw toparynyň welaýat, etrap, şäher we uçastok saýlaw toparlarynyň teswirnamalaryna seredip, saýlawçylaryň sesleriniň köp sanlysyny alan Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan diýip hasaplamak hakynda Karar kabul edendigini habar berdi. Bu baradaky çözgüt ýörite Karar bilen berkidildi.

Şeýle hem MST-nyň Karary bilen ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasynyň geçiriljek güni kesgitlenildi.

Mejlisiň ahyrynda Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy bu ýere ýygnananlara hem-de saýlaw möwsümine gatnaşanlaryň hemmesine, şol sanda habar beriş serişdeleriniň wekillerine Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça tutuş möwsümiň ýokary derejede beýan edilendigi, onuň ýokary derejede guralandygy hem-de oňa jogapkärli çemeleşilendigi, döwletimiziň demokratik sütünlerini has-da berkitmäge hemmetaraplaýyn ýardam edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter