Durdugylyç Orazow Daşoguz welaýatynyň saýlawçylaryny saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy | TDH
Saýlawlar - 2017

Durdugylyç Orazow Daşoguz welaýatynyň saýlawçylaryny saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

опубликованно 01.02.2017 // 1006 - просмотров
 

Şu gün Daşoguz welaýatynyň döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär – Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdugylyç Orazow bilen ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň saýlawçylarynyň duşuşygy boldy.

Duşuşygyň başynda dalaşgäriň ynanylan wekiline söz berildi. Ol özüni oňat guramaçy we ökde hünärmen hökmünde tanadan, bilim ulgamynda we oba hojalyk pudagynda uly iş tejribesi bolan ak ýürekli adam hökmünde häsiýetlendirilýän D.Orazowyň zähmet ýoly bilen ýygnananlary tanyşdyrdy.

Soňra çykyş eden D.Orazow agrar partiýanyň wekillerine özüni ýokary döwlet wezipesine hödürlänleri üçin uly hoşallyk bildirdi hem-de ýygnananlara özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi.

Hususan-da, ol häzirki we geljekki nesilleriň bähbidine ýurdumyzyň ägirt uly tebigy we ykdysady kuwwatyny netijeli peýdalanmak üçin uly işleri durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda milli ykdysadyýeti ösdürmek, azyk howpsuzlygyny, durnuklylygy we ýurtda abadançylygy pugtalandyrmak, demokratik hukuk we dünýewi döwletimiziň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek görkezildi. Parahatçylyk, durnuklylyk we agzybirlik dostlukly gatnaşyklaryň hemişe sarpasyny tutan halkymyzyň gadymdan gelýän ýörelgeleri bolup durýar. Meniň maksadym bu gatnaşyklary ösdürmäge we kämilleşdirmäge öz goşandymy goşmakdan ybarat diýip, dalaşgär aýtdy.

Ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň mundan beýläk hem ösdürilmegine gönükdirilen wezipeleri durmuşa geçirmäge hem-de bu işde Agrar partiýanyň eýeleýän ornuna uly üns berildi. Şeýle wezipeleriň hatarynda ýerlerdäki ilatyň ýaşaýşynyň ýokary derejesini üpjün etmek üçin zerur düzümleri döretmek, oba hojalyk önümçiligini ösdürmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek boýunça senagat, ýurdumyzyň toprak-howa şertlerini hasaba almak bilen oba hojalyk ekinleriniň täze ýokary hasylly tohumlaryny ornaşdyrmak boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan işleriň netijelliligini ýokarlandyrmak, şeýle hem hususy ulgamy, şol sanda kiçi we orta kärhanalary ösdürmek görkezildi.

Soňra D.Orazow saýlawçylaryň durmuş ýeňillikleri, welaýatyň oba hojalyk ulgamyny ösdürmegiň geljegi, suwdan peýdalanmak, şeýle hem bilim ulgamy we welaýatda sport hereketlerine degişli sowallaryna jogap berdi.

Dalaşgär türkmen atçylyk sportuny mundan beýläk hem ösdürmek hem-de onuň halkara derejesindäki eýeleýän ornuny pugtalandyrmak, behişdi bedewlerimiziň abraýyny ýokary götermek hem-de türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy bolup durýan ahalteke atlarynyň tohumynyň arassalygyny saklamak üçin gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Duşuşyga gatnaşanlara özüni üns berip diňländikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär olary milli demokratiýanyň ýörelgelerine eýerip, saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge, saýlawçylaryň ýokary gatnaşygyny üpjün edip, dalaşgärleriň iň mynasybyny saýlamaga çagyrdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter