Resmi habarlar 13-nji Ýanwar | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 13-nji Ýanwar

опубликованно 13.01.2017 // 1105 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň söwda ulgamyny kämilleşdirmek, içerki bazarlarda haryt bolçulygyny artdyrmak hem-de ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, şeýle hem “Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligine Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň degişli bazarlaryny bellenen tertipde Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiklerine satmak tabşyryldy.

***

Ilatymyza gündelik sarp edilýän harytlaryň hemişe elýeter bolmagyny üpjün etmek maksady bilen hem-de “Söwda işi hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, durmuş ähmiýetli harytlaryň görnüşleriniň sanawy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine sanawda göz öňünde tutulan durmuş ähmiýetli harytlaryň görnüşleriniň hökmany gündelik söwdasynyň talabalaýyk guralmagyna gözegçilik etmek hem-de durmuş ähmiýetli harytlaryň görnüşleriniň söwdasyny guramagyň hem-de oňa gözegçiligi amala aşyrmagyň düzgünlerini bir aý möhletde işläp taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ataýew Ata özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Baýrammyrat Orazmyradowiç Mämmedow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Welinazar Pudakowiç Agajanow pensiýa gitmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akgül Şirmuhammedowna Toporowa Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Güljahan Kentowna Allaýewa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwlet Öwezgulyýewiç Bäşimow Ahal welaýatynyň Kaka şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Çaryýar Amansähedowiç Annasähedow başga işe geçmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Bahargül Işanberdiýewna Atahanowa Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Garajaýewa Mährijemal Muhammetorazowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gullala Batyrowna Hudaýbergenowa Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumabaýew Magsatgeldi özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurýagdy Söýünowiç Ýazdurdyýew Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Dendanow Maksat Orazgeldiýewiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Çemen Aşyrowna Ýazyýewa Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurmuhammedowa Göwher Halnazarowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Bahargül Uzakberdyýewna Owezowa Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Mämedowa Merýem özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sona Ýagmurowna Nazarowa Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annamämedow Halmyrat özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nazar Halmyradowiç Geldiýew Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Hudaýberdiýew Serdar Jepbarberdiýewiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ylham Myradowiç Hajyýew Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Pirow Kasym Hakgyýewiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nuriddin Hudaýbergenowiç Namazow Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Meredow Röwşen Aşyrowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy we işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşyr Rozymuradowiç Kurbandurdyýew Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kurbanowa Ogulgeldi Jumaýewna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kümüş Hudaýberdyýewna Mawlýamowa Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aýdogdyýew Allamyrat Tirkişowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy we işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Begmyrat Hojamyradowiç Suwhanow Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akmuhammedow Kuwatgeldi özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy we işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Begençmuhammet Muhammedamanowiç Ataýew Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Babaýew Nazar Guwançmyradowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy we işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetresul Baýramgeldiýewiç Seýitliýew Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Nurgeldiýewiç Paşşyýew Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň pagta öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkiminiň orunbasary Gurbanow Arman Muhammetnazarowiçe berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň bugdaý öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň häkiminiň orunbasary Wezirow Rahmana berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň bugdaý öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň häkiminiň orunbasary Rejepow Orazberdi Saşlyýewiçe berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň bugdaý öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň häkiminiň orunbasary Işangulyýew Annamuhammede berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň bugdaý öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkiminiň orunbasary Rejepow Rejep Nazargulyýewiçe berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň pagta öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň häkiminiň orunbasary Öräew Mämetgeldi Amanmyradowiçe berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň pagta öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň häkiminiň orunbasary Allakow Babajan Babakulyýewiçe berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň pagta öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Lebap welaýatynyň Beýik Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary Böriýew Kuwata berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň pagta öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkiminiň orunbasary Joraýew Nobatgeldä berk käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, etrabyň pagta öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň häkiminiň orunbasary Ýabanow Allamyrat Atamyradowiçe berk käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter