Sport institutynda täze fakultet açylar | TDH
Sport

Sport institutynda täze fakultet açylar

 

Şu gün Türkmen Milli sport we syýahatçylyk institutynyň maslahatlar zalynda mejlis geçirildi. Onuň esasy meselesi ýakynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ýokary okuw mekdebiň enjamlaýyn binýadyny gowulandyrmak hem-de onda täze fakulteti açmak hakynda gol çeken kararynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Mejlise syýasy işgärler, Sport baradaky döwlet komitetiniň, Bilim ministrliginiň, Demokratik partiýanyň, dürli jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, tälimçiler hem-de öňdebaryjy türgenler gatnaşdylar. Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň belent ornuny bellediler. Şonuň netijesinde ýurdumyzda sport hereketi ösüşiň görlüp-eşidilmedik ýokary derejesine çykdy.

Tutuş Türkmenistan boýunça häzirki zaman sport toplumlarynyň onlarçasy guruldy. Aşgabat iri halkara ýaryşlaryny, şol sanda sportuň dürli görnüşleri boýunça Aziýa çempionatlaryny barha ýygy-ýygydan kabul edýär. Geljek
ýylyň sentýabrynda bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen gurulýan paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň binýadynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler. Şol ýaryşlara 62 ýurtdan 5 müňden gowrak türgenler gatnaşar. Munuň özi şunuň ýaly toplumlaýyn forumlar üçin täze uly görkezijidir.

Şeýle hem täze kararyň durmuşa geçirilmeginiň sportda ýokary gazanylanlaryň maksadalaýyk ösüşiniň aýratyn derejesini ileri tutup, milli sport we Olimpiýa hereketiniň ösüşinde täze ugry kesgitlär. Şunuň bilen baglylykda, mejlise gatnaşyjylar degişli guramalara Olimpiýa oýunlarynda we beýleki iri halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri, şeýle hem olaryň tälimçilerini höweslendirmek hakynda Kararyň taslamasyny hem-de degişli Düzgünnamany işläp taýýarlamaga we pul sylaglarynyň möçberlerini tassyklamaga çagyran döwlet Baştutanymyzyň öwüt-nesihatlary barada durup geçdiler.

Mejlisiň ahyrynda bu ýere ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter