Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 14.12.2016 // 993 - просмотров
 

Hormatly jenap Prezident!

Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.

Hemişelik Bitaraplyk Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ýörelgesi bolup durýar we elbetde, parahatçylygy hem-de howpsuzlygy berkitmäge ýardam edýär, halkara we sebit görnüşlerindäki hyzmatdaşlyk üçin amatly ýagdaý döredýär.

Pursatdan peýdalanyp, halkara giňişliginde Siziň çuňňur oýlanyşykly başlangyçlaryňyzyň üstünlikli ilerlejekdigine ynam bildirmek isleýärin.

Biziň ýurtlarymyzyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň we dostlukly gatnaşyklarynyň geljekde hem biziň halklarymyzyň bähbidine ösdüriljekdigine hem-de berkidiljekdigine ynanýaryn.

Jenap Prezident, öz adymdan we gruzin halkynyň adyndan Sizi baýramçylyk bilen ýene bir gezek gutlaýaryn hem-de Siziň köpugurly işiňizde täze üstünlikleri, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Giorgiý Margwelaşwili,
Gruziýanyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter