Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine dalaşgärleriň hödürlenmegi | TDH
Syýasat habarlary

Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine dalaşgärleriň hödürlenmegi

опубликованно 28.09.2016 // 884 - просмотров
 

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Türkmenistanda käbir okruglar boýunça Mejlisiň deputatlarynyň saýlaw möwsümine badalga berildi.

Şu gün, hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, Ahal welaýatynyň 24-nji "Duşak" saýlaw okrugynda Demokratik partiýanyň Ahal welaýat komitetinden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna dalaşgärlige hödürlemek boýunça ýygnak geçirildi. Oňa gatnaşanlar dalaşgärlige hödürlenýäniň zähmet ýoly, döwletiň we jemgyýetiň mundan beýläk hem demokratik ösüş ýoluna garaýyşlary bilen tanşyp, onuň iş başarjaňlygy we şahsy häsiýetleri ara alyp maslahatlaşylandan soňra, ýurdumyzyň kanun çykaryjy düzümine ony dalaşgärlige görkezmegi goldadylar. Ýakyn wagtlarda, şeýle maslahatlar Mary welaýatynyň 119-njy "Atçapar" we 124-nji "Pendi" saýlaw okruglarynda hem geçiriler.

Saýlawlaryň öňüsyrasynda geçirilýän möwsümiň hem esasy ýörelgeleri, ähli ozalky geçirilenler ýaly,türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik kadalarynyň ýüze çykmasynyň esasy şertleri bolan saýlap almaga giň mümkinçilik we aç-açanlyk bolup durýar. Elbetde, ildeşlerimiziň arasynda uly hormatdan we ynamdan peýdalanýan türkmen halkynyň iň bir mynasyp wekilleri Mejlise deputat bolmak üçin bäsleşerler.

Dalaşgärlige hödürlemek syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary we birleşmeleri hem-de raýatlar toparlary tarapyndan amala aşyrylýar. Ähli saýlaw okruglarynda deputatlyga bir orna birnäçe dalaşgär bolar. Bu bolsa saýlawlarda seçip almaga giň mümkinçilik döreder.

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň sanawy tassyklanyp, hasaba alynandan soň ol metbugatda çap ediler. Soňra hemme dalaşgärler we olaryň ynanylan wekilleri üçin wagyz etmäge hem-de saýlawçylar bilen duşuşyk geçirmäge, şol sanda saýlawlaryň öňüsyrasyndaky saýlaw çärelerinde, maslahatlarda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etmäge deň mümkinçilik dörediler. Öz gezeginde ähli saýlawçylara —raýatlara we jemgyýetçilik birleşmelerine dalaşgärlige hödürlenenleri hemmetaraplaýyn ara alyp maslahatlaşmaga şert dörediler. Bu bolsa olara her bir dalaşgäriň iş başarjaňlygy hem-de şahsy häsiýetleri bilen tanyşmaga mümkinçilik berer.

20-nji noýabrda bellenen saýlawlar türkmenistanlylaryň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygy hem-de başlangyçlary bilen durmuşa geçirilýän, ähli jemgyýetiň biragyzdan goldawyna eýe bolan demokratik we oňyn özgertmeleriň ýoluna ygrarlydygyny görkezmelidir. Täze taryhy eýýamda döwlet we syýasy-jemgyýetçilik ösüşiniň esasy ugurlary hem-de artykmaçlyklary golaýda geçirilen Ýaşulylaryň maslahatynda kabul edilen hem-de türkmenistanlylaryň azatlyklarynyň we hukuklarynyň mizemez kepili bolup durýan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze, rejelenen görnüşinde aýdyň beýanyny tapdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter