Bütindünýä söwda guramasynyň Baş direktorynyň haty | TDH
Syýasat habarlary

Bütindünýä söwda guramasynyň Baş direktorynyň haty

опубликованно 30.07.2020 // 146 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly jenap Prezident!

Sizi Türkmenistana Bütindünýä söwda guramasynda synçy derejesiniň berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu baradaky çözgüt onuň agzalary tarapyndan 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Bütindünýä söwda guramasynyň Baş geňeşiniň mejlisinde kabul edildi.

Bu gazanylan üstünlik Siziň 2013-nji ýylyň ýanwarynda Bütindünýä söwda guramasy bilen resmi gatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen başlan işiňiziň netijesidir.

Synçy derejesiniň Türkmenistana köptaraply söwda ulgamyna hem-de dünýä ykdysadyýetine goşulyşmak üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna ynanýaryn.

Bütindünýä söwda guramasynyň Sekretariaty Türkmenistana özüniň synçy hökmündäki wezipesini amala aşyrmaga hem-de agzalyk baradaky gepleşiklere taýýarlyk görmäge ýardam bermäge taýýardyr.

Jenap Prezident, Size çuňňur hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Roberto AZEWEDO,
Bütindünýä söwda guramasynyň Baş direktory.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter