Türkmenistan — BMG-niň Çagalar gaznasy: ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk | TDH
Jemgyýet

Türkmenistan — BMG-niň Çagalar gaznasy: ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk

опубликованно 29.07.2020 // 208 - просмотров
 

BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň wideogörnüş arkaly geçiren iki günlük maslahatynda BMG-niň çaganyň hukuklary boýunça komitetine nobatdaky Milli çykyşynyň taýýarlanylmagyna goldaw bermek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Onuň işine Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy boýunça halkara borçnamalary ýerine ýetirmek babatda Pudagara toparynyň bilermenler iş toparynyň düzümine girýän ministrlikleriň, döwlet hem-de jemgyýetçilik edaralarynyň bilermenleri gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, bagtly çagalygy üpjün etmek, ýurdumyzyň körpe nesilleriniň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu ugurda alnyp barylýan işleriň netijesinde, Türkmenistanda çagalaryň doly derejeli, sazlaşykly ösüşi we terbiýelenilmegi, körpe nesilleriň zehinlerini açyp görkezmegi üçin ähli zerur şertler döredilýär.

Bu örän jogapkärli işde BMG-niň agentligi, ilkinji nobatda bolsa, ÝUNISEF esasy hyzmatdaşy bolup durýar. Köp ýyllaryň dowamynda bilelikde ýerine ýetirilen işleriň netijesinde, Durnukly ösüş maksatlary bilen berk baglanyşykly döwlet ösüşiniň wajyp wezipeleriniň çözgüdine gönükdirilen bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň toplumy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň 2018 — 2020-nji ýyllarda ÝUNISEF-niň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Umumy ykrar edilen halkara kadalaryny milli kanunçylyk bilen utgaşdyrmagyň çäklerinde, Garaşsyz döwletimiz birnäçe halkara-hukuk namalaryna, şol sanda BMG-niň çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýasyna we onuň ugurdaş teswirnamalarynyň ikisine goşuldy.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek ugrunda ulgamlaýyn we sazlaşykly işleri alyp barýar hem-de bu ugurda ýola goýulýan netijeli gatnaşyklary pugtalandyrýar.

Şu ýyl ýurdumyz Çaganyň hukuklary baradaky komitete nobatdaky döwürleýin çykyşyny hödürlär. Onda çaganyň hukuklary ulgamynyň gün tertibini öňe ilerletmekde gazanylan ösüşler we ýetilen sepgitler, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işlerini çaltlandyrmak meseleleri öz beýanyny tapar.

Şunuň bilen baglylykda, 2021 — 2025-nji ýyllarda Türkmenistan bilen ÝUNISEF-niň arasynda Ýurt maksatnamasynyň çäklerinde çagalaryň abadançylygy, bu işleriň dolandyrylyşy, saglygy goraýyş, durmuş goraglylygy, ýokary hilli bilim ýaly ugurlarda özara gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegiň wajypdygy nygtaldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter