Türkmenistanyň Prezidenti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

опубликованно 29.06.2020 // 65 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň taryhy gatnaşyklara, hoşniýetli goňşuçylyk däplerine hem-de hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan dost-doganlyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny tassykladylar.

Prezident Ilham Aliýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize jan saglyk, uzak ömür we alyp barýan jogapkärli döwlet işinde hem-de ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, soňky döwürde öz ösüşinde täze itergä eýe bolan türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eýedigini we uly geljeginiň bardygyny belledi.

Söhbetdeşler yzygiderli geçirilýän ýokary derejedäki duşuşyklaryň netijesinde, oňyn hyzmatdaşlygyň täze derejesine çykylandygyny bellediler. Türkmen-azerbaýjan gatnaşyklaryna mahsus bolan deňhukuklylyk, açyklyk we özara ynanyşmak hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat hem-de ähli bilelikdäki başlangyçlaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň binýady bolup durýar.

Hususan-da, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň çäk taýdan amatly ýerleşmeginiň gury ýer, deňiz, howa we demir ýol gatnawlaryny ösdürmäge ýardam edýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanlary energiýa serişdelerini Ýewropa bazarlaryna ibermek, kommunikasiýalar hem-de aragatnaşyk ulgamynda ulag geçelgelerini döretmek we ösdürmek babatynda gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini kesgitlediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow biziň ýurtlarymyzyň diňe bir ikitaraplaýyn esasda däl-de, abraýly halkara guramalaryň çäklerinde hem işjeň hyzmatdaşlyk edýändiklerini belläp, azerbaýjan doganlarymyza Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny öňe ilerletmekde we durmuşa geçirmekde goldaw berýändikleri üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda birek-birege berk jan saglyk we üstünlik, Türkmenistanyň hem-de Azerbaýjanyň halklaryna bolsa bagt we abadançylyk, mundan beýläk-de gülläp ösüş arzuw edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter