Bolgariýanyň Premýer-ministri resmi sapar bilen Türkmenistana geldi | TDH
Syýasat habarlary

Bolgariýanyň Premýer-ministri resmi sapar bilen Türkmenistana geldi

 

Türkmenbaşy, 24-nji awgust /TDH/. Şu gün Bolgariýanyň Premýer-ministri Boýko Borisow Türkmenistana resmi sapar bilen geldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 25-nji awgustda Aşgabatda geçiriljek gepleşikleriň öň ýanynda myhman ýurdumyzyň iri senagat, ulag we dynç alyş merkezleriniň biri bolan Türkmenbaşy şäherine baryp gördi.

Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Hazaryň kenaryndaky şäheriň halkara howa menzilinde Bolgariýanyň Premýer-ministrini resmi adamlar garşyladylar.

Howa menzilinden myhman Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz menziline ugrap, Orta Aziýanyň “deňiz derwezesiniň” düzümi, döwrebaplaşdyrylyşynyň barşy, tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylyşy we geljegi bilen tanyşdy.

Häzirki wagtda “2020-nji ýyla çenli Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny we Türkmen deňiz söwda flotuny ösdürmegiň Baş meýilnamasyna” laýyklykda, Hazaryň kenarynda täze döwrebap deňiz menziliniň gurluşygy alnyp barylýar. Taslamada ýük hem-de ýolagçy, konteýner we beýleki terminallar göz öňünde tutulýar. Üstaşyr ýükleri kabul etmek we saklamak hem-de eksport-import amallary ýerine ýetirmek üçin ammarlary bolan döwrebap logistika merkezi dörediler. Mundan başga-da, bu ýerde gämi gurluşyk zawody, ýolagçy deňiz menzili we beýleki desgalar bina ediler.

Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministiri Boýko Borisow deňiz menzilinden Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna ugrady. Bu ýerde mertebeli myhman üçin ýurdumyzyň nebithimiýa pudagynyň naýbaşy zawody bilen tanyşydyryş çäresi guraldy. Zawodda dünýä bazarynda ýokary islegden peýdalanylýan nebit önümleri ýokary okdanly, etilleşdirilmedik awtomobil benzini, uçarkerosini, suw bilen arassalanan dizel ýangyjy, nebit koksy, polipropilen, suwuklandyrylan gaz, tehniki çalgy ýaglarynyň köp görnüşleri öndürilýär.

Bolgariýanyň hökümet baştutany Boýko Borisow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda bolmagynyň barşynda kärhananyň tehniki we tehnologik taýdan enjamlaşdyrylyşynyň derejesine ýokary baha berip, özara bähbitlere kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Soňra Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministriniň awtoulag kerweni “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda özi üçin niýetlenen “Berkarar” myhmanhanasyndaky kabulhanasyna geldi.

Şol gün myhman Türkmenbaşy şäherinden Aşgabada uçdy.

Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen türkmen paýtagtynyň Halkara howa menzilinde Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministrini resmi adamlar garşyladylar. Ýola goýlan asylly däbe görä, duz-çörek hödür edilip, gül desseleri gowşurylyp, mertebeli myhmana hemme hormat bildirildi.

Bolgariýanyň Premýer-ministri Boýko Borisow howa menzilinden sapar mahalynda özüne bölünip berlen kabulhanasy ýerleşjek ajaýyp “Oguzkent” myhmanhanasyna tarap ugrady.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter