Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar | TDH
Syýasat habarlary

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

опубликованно 29.05.2020 // 211 - просмотров
 

Şu gün Daşary işler ministrliginde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasy hem-de onuň sebitleri, şol sanda Astrahan oblasty bilen netijeli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýändigi bellenildi.

Russiýa tarapy, öz nobatynda, deňizýaka sebitiň iri senagat, energetika, gämigurluşyk we beýleki pudaklarynyň ozal gazanylan ylalaşyklaryň, şeýle hem geljegi uly taslamalaryň çäklerinde türkmen hyzmatdaşlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini beýan etdi.

Şunuň bilen baglylykda, Telekeçilik meseleleri boýunça türkmen-astrahan bilelikdäki geňeşiň ähmiýetli orny bellenildi. Onuň alyp barýan işleri iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň arasyndaky netijeli söwda-ykdysady gatnaşyklaryň giňeldilmegine hyzmat edýär.

* * *

Şu gün Mejlisde wideomaslahat görnüşinde ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň ýolbaşçysy, Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň müdirliginiň direktory Matsuşito Şinpeý bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň dünýä giňişliginde, halkara düzümlerde alyp barýan netijeli daşary syýasy işleri parlamentara gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam edýär. Şunuň bilen baglylykda, bellenilişi ýaly, häzirki döwrüň ählumumy meselelerini — parahatçylygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek babatda meseleleri çözmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän döredijilikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegi biziň parlamentarilerimiziň möhüm wezipesi bolup durýar.

Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň arasynda däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolan parlamentara hyzmatdaşlygyň şu günki ýagdaýy we ony giňeltmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, geňeşmeleri yzygiderli geçirmegiň, parlament komitetleriniň we toparlarynyň hem-de kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylanda döwrebap usullary peýdalanmak meseleleri boýunça deputatlar toparlarynyň arasynda tejribe alyşmagyň zerurdygy bellenildi.

* * *

Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen onlaýn görnüşde geçirilen duşuşygyň gün tertibine iki ýurduň işewür toparlarynyň özara bähbitli türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri girizildi.

Goňşy ýurtdan bolan hyzmatdaşlar telekeçilik işine döwlet goldawy hem-de bu ulgamy giňeltmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçirýän giň gerimli özgertmeleri bilen tanyşdyryldy.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň işiniň bazar gatnaşyklaryny ösdürmäge, işleri üstünlikli geçirmek üçin şertleriň döredilmegine, daşary ýurtlaryň işewür toparlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gönükdirilendigi bellenildi.

Duşuşyga gatnaşyjylar iki ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň hyzmatdaşlygyny berkitmek bilen bagly meselelerden başga-da, telekeçiligi we maýa goýum gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter