Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny bellemek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny bellemek hakynda

опубликованно 22.05.2020 // 383 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

1. Türkmen halkynyň Milli baýramy bolan Oraza baýramyny 2020-nji ýylyň 24-nji maýynda bellemeli.

2. 2020-nji ýylyň 24-nji maýyndaky dynç gününi 25-nji maýa — duşenbe gününe geçirmeli.

3. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 22-nji maýy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter