Türkmenistan hem-de ÝUNESKO ýokary hilli we elýeter bilim ugrunda | TDH
Jemgyýet

Türkmenistan hem-de ÝUNESKO ýokary hilli we elýeter bilim ugrunda

опубликованно 23.04.2020 // 249 - просмотров
 

Şeýle hem şol gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde wideoaragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktorynyň orunbasary hanym Şamila Nair-Beduel bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyk Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy.

Söhbetdeşlige Bilim ministrliginiň, Ylymlar akademiýasynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Ýurdumyz bilim beriş işine dünýä ölçeglerini ornaşdyryp, ynsanperwer ulgamda BMG bilen gatnaşyklaryny ösdürýär. Türkmenistanyň 2014-nji ýyldan 2016-njy ýyl aralygynda, soňra bolsa 2017 — 2020-nji ýyllarda ösüş maksatlarynda BMG-niň ylym we tehnika boýunça komissiýasyna iki gezek saýlanandygyny ýatlamak isleýäris.

Ýakynda bolsa BMG-niň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasyndan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýene-de ikisiniň düzümine — Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin hem-de ösüşiň bähbidine Ylym we tehnika boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2024-nji ýyllar döwri üçin saýlanandygy barada nobatdaky hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň agzalyga saýlanan bu iki düzümi hem guramanyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine girýär.

Bu ýagdaýlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary we içeri syýasatynyň netijelidigini, ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygyny dünýä jemgyýetçiliginiň ykrar edýändiginiň subutnamalarydyr.

Bilim, ylym, innowasion tehnologiýalar, taryhy we binagärlik ýadygärliklerini goramak hem-de täzeden dikeltmek we beýleki ugurlar boýunça ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň halkara gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Şunda ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, bilelikdäki bilim edaralaryň döredilmegine, geljegi uly ylmy taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu işler öňdebaryjy tehnologiýalara, sanly bilimlere, dünýä tejribelerine esaslanan adam mümkinçiligini yzygiderli artdyrmaga — ylym we bilim ulgamyny innowasion taýdan ösdürmäge gönükdirilendir.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşanlar ýokary bilim we ylym babatda Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alyşdylar.

BMG-niň ýöriteleşdirilen edarasynyň ýolbaşçysyna halkara ölçegleriň derejesine laýyk gelýän bilimi ösdürmekde ýurdumyzyň gazananlary barada, şeýle hem wezipesi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça işlenip taýýarlanylan sanly bilim konsepsiýasynyň maksatlaryny öňe ilerletmekden ybarat bolan Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasion maglumat merkeziniň işi barada habar berildi.

Şamila Nair-Beduel ÝUNESKO-nyň maksatnamalaryna işjeň gatnaşmaga taýýardyklary üçin bilim ulgamynda Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagynda uly orun eýeleýän türkmen kärdeşlerine hoşallyk bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ähli ugurlary öz içine alýan we adalatly ýokary bilimi üpjün etmek hem-de hemmelere tutuş ömrüniň dowamynda bilim almak mümkinçiligini höweslendirmek ýaly işlere üns berildi.

Ol ylym bilen tehnologiýalaryň arasyndaky baglanyşdyryjy halka hökmünde bilimiň ähmiýetini nygtap, bu ulgamyň wekillerini ÝUNESKO-nyň geljegi uly taslamalarynyň birnäçesine, şol sanda oba hojalygyny ösdürmek, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, daşky gurşawy goramak bilen baglanyşykly «Mikronauka» taslamasyna we beýlekilere gatnaşmaga çagyrdy.

Şeýle hem sanly ulgama degişli taslamalarda hyzmatdaşlyk etmegiň, maglumatlary alyşmagyň mümkinçilikleri hem-de beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşyga gatnaşanlar ählumumy ähmiýete eýe bolan bu strategik ulgamda netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegi ugrunda pikirlerini biragyzdan aýtdylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter