Ýurdumyzda öndürilýän önümler halkara bazarda eýeleýän ornuny berkidýär | TDH
Ykdysadyýet

Ýurdumyzda öndürilýän önümler halkara bazarda eýeleýän ornuny berkidýär

опубликованно 15.04.2020 // 174 - просмотров
 

Şu gün Daşary işler ministrliginde Halkara sergiler býurosynyň baş sekretary Dimitri Kerkentzes bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Wideomaslahatyň barşynda taraplar dürli meseleler boýunça Türkmenistanyň hem-de Halkara sergiler býurosynyň (HSB) arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler hem-de Dubaýda geçiriljek EKSPO halkara sergisiniň ähmiýetini bellediler.

Onlaýn-gepleşikleriň barşynda oňa gatnaşyjylar özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşyp, gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň çäklerinde hyzmatdaşlygyň netijeliligini aýratyn bellediler.

Şeýle hem jenap D.Kerkentzes şu ýylyň dekabrynda Aşgabatda geçiriljek «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatyň işine gatnaşmaga çagyryldy.

Gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda HSB tarapyndan bilermenler maslahat beriş hem-de Türkmenistanyň eksport harytlarynyň we hyzmatlarynyň wirtual sergisini guramak boýunça onuň taslamasy üçin kömek bermek bilen bagly meseleler gepleşikleriň esasyny düzdi.

Ýurdumyzyň pudaklarynyň we hususy kärhanalarynyň önümleriniň yzygiderli hereket edýän onlaýn-sergilerini döretmek meseleleri 10-njy aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle usulyň möhümdigini belledi, munuň özi ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetini ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyk gelýär hem-de söwda hyzmatdaşlygynyň çäklerini giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Bu şeýle hem halkara işewür toparlary ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň, senagatlaşdyrmak işiniň hem-de ýurdumyzyň senagatyny we hyzmatlar ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň netijeleri bilen tanyşdyrmaga ýardam eder.

Türkmenistan Halkara sergiler hakynda Konwensiýa gatnaşyjy hem-de Halkara sergiler býurosynyň agzasy hökmünde degişli ugurda öňdebaryjy işläp düzmeleri we tehnologiýalary ornaşdyrmaga çalyşýar. Şunuň bilen baglylykda, Halkara sergiler býurosy bilen hyzmatdaşlykda tejribe alyşmak, iň gowy işleri öwrenmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli daşary syýasy strategiýany amala aşyrmagy bilen baglylykda, geçirilýän bilelikdäki çäre halkara gatnaşyklary giňeltmäge, ýurdumyzyň dünýäniň sergiler giňişligine, şol sanda wirtual sergilere gatnaşmagyna ýardam eder diýip bellediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter