Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 23.01.2020 // 259 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekowyň üstüne ýüklenildi.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň energetika syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Energetika ministrligi hakyndaky Düzgünnama, şu ministrligiň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Rejepowiç Artykow Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça halkara elektroenergetika taslamalary müdirliginiň başlygy wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter