Adam hukuklaryny üpjün etmek boýunça pudagara toparyň mejlisi | TDH
Jemgyýet

Adam hukuklaryny üpjün etmek boýunça pudagara toparyň mejlisi

 

Şu gün Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň gün tertibine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 14-nji ýanwarda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatda eden çuňňur manyly çykyşynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy çygrynda öňe süren başlangyçlaryny durmuşa geçirmek boýunça wezipeler, şol forumyň barşynda gol çekilen resminamalaryň ýerine ýetirilmegi bilen bagly meseleler girizildi.

Mejlise gatnaşyjylar 2019-njy ýylda pudagara toparyň ýerine ýetiren işleriniň jemlerini hem jemlediler.

Ýurdumyzyň hukuk ulgamyny kämilleşdirmek hem-de adam hukuklary we azatlyklary babatda halkara borçnamalaryny iş ýüzünde amala aşyrmak, milli maksatnamalaryň hem-de hereketleriň meýilnamalarynyň taslamalaryny taýýarlamak bu düzümiň işiniň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar.

Mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryndan ugur almak bilen, Türkmenistanyň döwlet edaralary we jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan adam hukuklaryny üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmegiň hem-de halkara hukugyň ynsanperwer kadalaryny ornaşdyrmagyň we hukuk-ulanyş tejribesinde durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi, ol adam hukuklary ýaly möhüm ugurda hem üstünlikli ösdürilýär.

Mejlise gatnaşyjylar 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş üçin ählumumy Gün tertibiniň esasy wezipeleriniň çäklerinde, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararlary bilen tassyklanan «Türkmenistanda 2016 — 2020-nji ýyllar üçin adam hukuklary boýunça Hereketleriň milli meýilnamasyny», «Türkmenistanda 2015 — 2020-nji ýyllar üçin gender deňligini üpjün etmek boýunça Hereketleriň milli meýilnamasyny», «2018 — 2022-nji ýyllar üçin çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny» hem-de «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany», «Türkmenistanda adam söwdasyna garşy hereket etmek boýunça 2020 — 2022-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny» we beýleki milli meýilnamalary durmuşa geçirmek boýunça toparyň agzalarynyň ýerine ýetirmeli işlerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, kanunçylyk-hukuk binýadynyň hem-de halkara hukugyň esasy ýörelgeleriniň yzygiderli kämilleşdirilmegi Diýarymyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn hukuk özgertmeleri ulgamyndaky işiň aýdyň netijeleri bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylygyň seljermesini geçirmek, degişli maslahatlary taýýarlamak, adamyň esasy hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmäge gönükdirilen milli kanunçylyk ulgamy barada ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmak pudagara toparynyň işiniň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar.

Şu babatda, halkara guramalar bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we ösdürmegiň möhümdigi bellenildi.

Toparyň agzalary BMG-niň halkara resminamalaryna laýyklykda, milli hasabatlary, synlary taýýarlamak we adamyň hukuklaryny goramak ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek boýunça okuw maslahatlarynyň, duşuşyklaryň hem-de geňeşmeleriň yzygiderli geçirilýändigini habar berdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter