Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Täze ýyl gutlaglary gelip gowuşýar | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Täze ýyl gutlaglary gelip gowuşýar

опубликованно 02.01.2020 // 297 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Prezident, gadyrly doganym!

Size tüýs ýürekden berk jan saglyk, abadançylyk we bagt arzuw edýärin hem-de Täze ýyl mynasybetli iberen gutlag hatyňyz üçin hoşallyk bildirýärin.

Rejep Taýyp Ärdogan,
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

Täze, 2020-nji ýyl mynasybetli Sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Russiýanyň we Türkmenistanyň dostluk hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklary yzygiderli ösdürilýär. Bilelikdäki iri taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär, söwda-ykdysady, maýa goýum, energetika we ynsanperwer ulgamlarda özara gatnaşyklar giňeldilýär. Sebitara gatnaşyklar, işewür toparlaryň hem-de jemgyýetçilik düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklar pugtalandyrylýar.

Köpugurly russiýa-türkmen hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylyp, täze giň gerimli başlangyçlary ilerletmek üçin goşmaça mümkinçilikleri döretjekdigine ynanýaryn.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size tüýs ýürekden berk jan saglyk, abadançylyk hem-de Siziň jogapkärli döwlet işiňizde üstünlikler, Türkmenistanyň ähli raýatlaryna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Dmitriý Medwedew,
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Sizi Täze ýyl bilen gutlaýaryn hem-de Size 2020-nji ýylda bagt we parahatçylyk arzuw edýärin.

Georgiý Gahariýa,
Gruziýanyň Premýer-ministri

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter