Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbetdeşligi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbetdeşligi

опубликованно 30.12.2019 // 323 - просмотров
 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, ýetip gelýän Täze, 2020-nji ýyl mynasybetli birek-biregi gutlap, berk jan saglyk, ähli oňyn başlangyçlarda hem-de doganlyk türkmen we özbek halklarynyň bähbidine bilelikdäki işlerde uly üstünlikler arzuw etdiler.

Söhbetdeşligiň dowamynda ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça pikir alşyldy. Goňşy döwletleriň Baştutanlary häzirki wagtda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ýokary netijeliliginiň bähbitleriň umumylygy hem-de ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn giňeltmek üçin berk syýasy erk-islegiň bardygy bilen şertlendirilendigini kanagatlanma bilen bellediler.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew köpugurly hyzmatdaşlygy geljekde hem giňeltmek üçin, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda, senagat pudagynda, ulag-kommunikasiýa ulgamynda, obasenagat toplumynda we iki ýurduň hem-de tutuşlygyna sebitiň ykdysady taýdan abadançylygynyň maksatlaryna laýyk gelýän täze giň gerimli bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň birnäçe beýleki ugurlarynda uly mümkinçilikleriň bardygyny nygtadylar.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar özara gyzyklanma bildirýän sebit we ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyp, iki ýurduň ikitaraplaýyn görnüşde hem, BMG-niň, GDA-nyň we beýleki halkara guramalaryň çäklerinde hem ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmegiň bähbidine özara ylalaşykly hereket etmäge we birek-biregi goldamaga ygrarly bolup durýandygyny nygtadylar.

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk ediji ýurt hökmünde geçiren çäreleriniň ýokary derejesini belledi. Özbegistan 2020-nji ýylda GDA başlyklyk etmegiň wezipesini kabul edip, türkmen Lideriniň GDA ýurtlarynyň syýasy-hukuk, söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurlarda özara goşulyşmaklary, ählumumy işlerde bu guramanyň ornuny ýokarlandyrmak boýunça tagallalaryna ýokary baha berýär diýip, dostlukly ýurduň Baştutany aýtdy.

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Bitarap Türkmenistanyň dünýä bileleşiginiň ähli ýurtlary bilen ikitaraplaýyn görnüşde hem, köptaraplaýyn görnüşde hem oňyn gatnaşyklaryň giňeldilmegi ugrunda çykyş edýändigini nygtap, GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygynyň jemleri boýunça kabul edilen Arkalaşygyň döwletleriniň Strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Jarnamanyň ähmiýetini belledi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew taryhy-medeni umumylyga, köpasyrlyk hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanýan iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde has-da ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-biregi ýetip gelýän Täze ýyl bilen ýene bir gezek gutladylar hem-de iki ýurduň halklaryna mundan beýläk-de abadançylyk we ösüş baradaky arzuwlaryny aýtdylar.

Telefon söhbetdeşligi özbek tarapynyň başlangyjy bilen geçirildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter